Povodňový plán města KrupkaPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území města Krupka lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Při přívalových deštích se potoky nerozvodňují, ale nebezpečí představuje kanalizace, které nezvládá velký objem vody. Potoky mají v kritických místech vyzděná koryta a tečou pod komunikacemi. 
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území města Krupka, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry.

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 

Historické povodně

Povodeň v roce 1927
Město Krupka postihly povodně začátkem července 1927, jak dokládají přiložené historické fotografie. Na fotografiích je zachycen dopad na železniční infrastrukturu. Podrobnosti o povodni ale nejsou známy. 
Oprava horní dráhy po povodni 1927
Fotografie dokumentující následky po povodni v roce 1927
Fotografie dokumentující následky po povodni v roce 1927
Fotografie dokumentující následky po povodni v roce 1927
Fotografie dokumentující následky po povodni v roce 1927
Fotografie dokumentující následky po povodni v roce 1927
Povodeň 2002
V důsledku silné vydatné srážkové činnosti došlo k zatopení sklepů rodinných domů poblíž Maršovského potoka v Dolním Maršově a v ulici U Hřiště. Dále došlo k ucpání česle u ulic Mlýnská a Husitská.