Povodňový plán obce DobřejoviceStupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytují varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

V obci se nachází celkem 3 hlásné profily kat. C. Nicméně se jedná o profily bez aktuálního měření. Jediný hlásný profil s aktuálním měřením se nachází v obci Průhonice:

Hlásné profily s platnými SPA pro území obce Dobřejovice:
 • Hlásný profil kat. C - Skalická, Dobřejovický potok     
  Profil ve správě Lesů Hlavního města Prahy. Hlásný profil se nachází na pravém břehu vyzdívky koryta Dobřejovického potoka na ř. km 2.8.
 • Hlásný profil kat. C -  Na Návsi, Dobřejovický potok   
  Profil ve správě obce Dobřejovice. Hlásný profil se nachází na pravém břehu na silničním mostu před OÚ.
 • Hlásný profil kat. C - Dobřejovice pod VD , Dobřejovický potok 
  Profil ve správě Lesů Hlavního města Prahy. Jedná se o vodočetnou lať, která se nachází na mostku v ulici U Parku pod Novým Rybníkem. Pro hlásný profil nejsou stanoveny SPA.
Hlásné profily využitelné pro lepší orientaci a informovanost o povodňové situaci:
 • Hlásný profil kat. C - Modletice, Dobřejovický potok   
 • Profil ve správě Lesů Hlavního města Prahy. Hlásný profil se nachází na lávce u ČOV v Modleticích. Pro hlásný profil nejsou stanoveny SPA.
 • Hlásný profil kat. C - Průhonice, Dobřejovický potok 
  Profil ve správě ČHMÚ se nachází v průhonickém parku nedaleko soutoku Dobřejovického potoka s Botičem.

 

Rozmístění relevantních hlásných profilů pro obce Dobřejovice

Směrodatné a doplňkové hlásné profily pro území obce Dobřejovice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


 

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

Grafické znázornění SPA (Zdroj: dpp ORP Říčany)

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. 

Při I. SPA voda ještě zůstává v korytě, průtok však dosahuje nadprůměrných hodnot. 1. SPA signalizuje nebezpečí příchodu povodně a měl by sloužit jako signál k předběžné přípravě na povodeň, např. kontroly vodného toku, propustků atd.

Při tomto stupni zahajuje činnost hlásná a hlídková služba.

 

Na území obce Dobřejovice nastává I. SPA:

 • dosažením stavu 60 cm na hlásném profilu kategorie C (Vodočet) Skalická, Dobřejovický potok (měřeno od vrchní hrany zídky)
 • dosažením stavu 50 cm na hlásném profilu kategorie C (Vodočet) Na Návsi, Dobřejovický potok
 • Pro lepší orientaci může sloužit hlásný profil kategorie C (Vodočet) Dobřejovice pod VD, Dobřejovický potok (Pro profil nejsou stanoveny SPA)
 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu
 • při příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území obce, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce). Hlásná a hlídková služba zahajují činnost.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kapitola Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. 

Při II. SPA voda již vystupuje z koryta a začíná zaplavovat přilehlá území. Úroveň II. SPA je však navržena tak, že voda ještě nepůsobí téměř žádné škody, zaplavuje totiž jen louky, pastviny, lužní lesy či ostatní pobřežní vegetaci.

Při tomto stupni se aktivují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

Na území obce Dobřejovice je II. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 50 cm na hlásném profilu kategorie C (Vodočet) Skalická, Dobřejovický potok (měřeno od vrchní hrany zídky)
 • dosažením stavu 80 cm na hlásném profilu kategorie C (Vodočet) Na Návsi, Dobřejovický potok
 • Pro lepší orientaci může sloužit hlásný profil kategorie C (Vodočet) Dobřejovice pod VD, Dobřejovický potok (Pro profil nejsou stanoveny SPA)
 • při přechodném výrazném zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, případně nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností 
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce vodního toku
 • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Říčany nebo povodňovou komisí Středočeského kraje)

Vyhlášením II. SPA se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kapitola Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace. 

Při III. SPA voda začíná zaplavovat i území, kde již vznikají škody. Může se jednat o obytné domy, průmyslové areály, významné dopravní spojnice.

Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací práce a v případě potřeby záchranné práce.

Na území obce Dobřejovice je III. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 36 cm na hlásném profilu kategorie C (Vodočet) Skalická, Dobřejovický potok (měřeno od vrchní hrany zídky)
 • dosažením stavu 110 cm na hlásném profilu kategorie C (Vodočet) Na Návsi, Dobřejovický potok
 • Pro lepší orientaci může sloužit hlásný profil kategorie C (Vodočet) Dobřejovice pod VD, Dobřejovický potok (Pro profil nejsou stanoveny SPA)
 • při bezprostředním zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může ohrožovat majetek či životy obyvatel
 • při výrazném překročení limitních srážek na srážkoměru obce - vzniku přívalové povodně v obci
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce toku
 • vyhlášením III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně (povodňovou komisí ORP Říčany nebo povodňovou komisí Středočeského kraje)
Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kapitola Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)