Povodňový plán obce DobřejoviceCharakteristika zájmového území

Obec Dobřejovice se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Praha-východ, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Říčany. K 31. 12. 2022 bylo v obci evidováno 1 303 obyvatel. Rozloha obce je 384,8ha.

Katastrální území obce Dobřejovice

Katastrální území obce Dobřejovice

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie České vysočiny. Území spadá pod Poberounskou subprovincii, Brdská oblast, celek Pražská plošina, podcelek Říčanská plošina a okrsek Uhříněveská plošina.

Okrsek Uhříněveská plošina se nachází v jihovýchodní části Říčanské plošiny. Jedná se o plochou pahorkatinu nacházející se převážně v povodí Vltavy, na severovýchodě v povodí Labe. 

Z geologického hlediska převažují na území obce sprašové hlíny. V oblasti vodního toku fluviální, převážně písčitohlinité sedimenty. Na východě od Dobřejovického potoka se střídají hrubozrné droby, prachovce a břidlice.

Charakter terénu obce Dobřejovice lze popsat jako mírně zvlněný s kopcovitými útvary v okolí, které převážně dosahují nadmořské výšky kolem 350 metrů. Většina obce se rozprostírá v údolí kolem dobřejovického potoka.

Digitální model reliéfu na území obce Dobřejovice

Sklonitostní poměry na území obce Dobřejovice

Struktura půdního fondu

Na území obce Dobřejovice převažují z pedologického hlediska hnědozemě. V blízkosti Dobřejovického potoka můžeme nalézt lužní černozemě.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 384,8 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují.

Využití pozemků v obci Dobřejovice (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 249,5 ha 82.5 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 20,5 ha 6.8 %
Sady 3,6 ha 1,2 %
Trvalé travní porosty 28,6 ha 9,5 %
Lesní půda 1,8 ha 0,5 %
Vodní plochy 8,0 ha 2,1 %
Zastavěné plochy 14,3 ha 3,7 %
Ostatní plochy 58,5ha 15,2%
Celková výměra k.ú. 384,8 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Dobřejovice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9.1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 601 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé klimatické oblasti MT10. Jaro je krátké a mírné, léto je mírné, mírně suché a normálně dlouhé, podzim je krátký a mírně teplý, zima je mírně chladná, suchá až mírně suchá a normálně dlouhá.

 

Charakteristika vybrané klimatické oblasti MT10

Charakteristika MT10
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50