Povodňový plán obce DobřejoviceHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Dobřejovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dobřejovice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Obec Dobřejovice spadá do působnosti Povodí Vltavy, s. p. Nejvýznamnějším vodním tokem na území obce je Dobřejovický potok. Vodní tok Dobřejovický potok proniká do území obce z jihovýchodu, kde se do něj na hranici katastru vlévá Chomutovický potok, Dobřejovický potok dále protéká celým územím a intravilánem obce. Téměř po celé jeho délce se nachází zástavba. Dobřejovický potok opouští území obce Dobřejovice na severu katastru. Dobřejovický potok se vlévá jako pravostranný přítok vodního toku Botič.

Dobřejovický potok (ID 10 101 452) je menší vodní tok, pravostranný přítok říčky Botiče ve správě Povodí Vltavy. Jeho délka činí 8,252 km. 

Potok pramení východně od Chomutovic, v nadmořské výšce 400 m. Tok teče primárně severním směrem a protéká několika obcemi. V Dobřejovicích napájí dva rybníky a pod Průhonicemi se vlévá do Botiče. Na vodním toku není stanoveno záplavové území.

Vodní toky na území obce Dobřejovice

Základní údaje o vodních dílech na území obce Dobřejovice

Přehled vodních děl na území obce Dobřejovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Dobřejovice se nachází dvě vodní nádrže IV. kategorie: Nový rybník a vodní nádrž Skalník. Obě vodní nádrže se nachází na Dobřejovickém potoku. Vodní nádrž Skalník se nachází nad obcí, je ve vlatstnictví PVL a může v případě protržení hráze způsobit povodeň v územním obvodu obce. Bezpečnostní přeliv je dimenzován na Q100. Nový rybník je situován v severní části extravilánu obce. Jedná se o malou vodní nádrž v majetku obce. Přeliv rybníku je budován na Q100. Jelikož se vodní nádrž nachází pod obcí, nemůže dojít při poškození hráze k ohrožení obce Dobřejovice.