Povodňový plán obce DobřejovicePřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Obec Dobřejovice byla v minulosti několikrát postižena povodněmi způsobenými především přívalovými srážkami, a to konkrétně v letech 1966, 2002, 2013 a naposledy v roce 2022. Největší škody napáchala povodeň v roce 2013. Zvyšování hladiny potoka je v současnosti stále častější a je způsobeno nárůstem zpevněných ploch podél toku v komerčních oblastech Jažlovice-Doublavice-Modletice. Splachy z poIí jsou důsledkem polohy obce a jsou ovlivněny osevními postupy na okolních polích. 
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Dobřejovice, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry.

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 

Historické povodně

Povodeň ve dnech 02.06. - 03.06. 2013
Zvýšený průtok se pozoroval na Dobřejovickém potoku již v sobotu 1.6. Následujícího dne došlo v ranních hodinách k rozlití Dobřejovického potoka a byly zaplaveny domy, zahrady a sklepy na ulicích Skalická, U potoka, Na Návsi, U Zámku a Čestlická. Splachem z polí byly zasaženy zahrady a sklepy domů na ulicích Horní a Lipová. Z důvodu vytrvalých srážek se povodně vyskytly ještě 3. července.