Povodňový plán obce Český RudolecPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů

Při povodních v srpnu 2002, způsobených vydatnými regionálními srážkami, při kterých bylo v Janově na Moravské Dyji celkem za 6 dní naměřeno 146 mm srážek (na 12.8.2002 připadlo 54 mm), bylo na mnoha tocích v území dosaženo vysokých kulminačních průtoků. Hladina Moravské Dyje na stanici v Janově dosáhla úrovně 303 cm, což znamená překročení 3.SPA o 83 cm. Vůbec nejvyšší dosud zaznamenaný vodní stav na Moravské Dyji je z roku 2006, kdy dosáhl na hodnotu 255 cm na stanici v Dačicích. Jarní povodně, způsobené rychlým táním sněhové pokrývky a vydatnými srážkami, jsou největšími zaznamenanými povodněmi v dané oblasti. Poslední velké povodně zasáhly obce na Dačicku v květnu 2013.

Místa odkud přichází přívalová povodeň na území obce Český Rudolec jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.