Povodňový plán obce Český RudolecOdtokové poměry

Vodní toky na území obce Český Rudolec nemají oficiálně stanovené záplavové území.
Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Rozvodnění malých toků má při dlouhotrvajících deštích za následek i zvýšení hladiny Bolíkovského potoka. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů.

Odtokové poměry dále ovlivňují:

  • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů.
  • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
  • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných toků ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
  • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
Z hlediska ovlivnění odtokových poměrů se na území obce Český Rudolec nachází 3 problémová místa. Jedná se o nekapacitní propustek v jižní části obce Český Rudolec pod silnicí č. II/409 u č. p. 78. V druhém případě jde o nekapacitní mostek u Šprinclova Mlýna (1,5 km severně od obce Český Rudolec). Třetí problémové místo se nachází v místní části Markvarec pod výpustí z Mlýnského rybníka. Jedná se o nekapacitní mostek pro místní komunikací u č. p. 34, tento ohrožený objekt je doslova podemílán.
Místa omezující odtokové poměry na území obce Český Rudolec

Místa omezující odtokové poměry v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


 Místa omezující odtokové poměry

 


Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Místa ohrožení přívalovou povodní na území obce Český Rudolec

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívající plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívající plochy (≥ 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (≥ 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry, a to velikost přispívající plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívající plochy (≥ 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000.

lmn_kriticke_body

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území obce Český Rudolec metodou kritických bodů


Charakteristika kritických bodů na území obce Český Rudolec

Kritický bod Průměrný sklon Podíl orné půdy Plocha povodí kritického bodu
41402483 - Matějovec
9,05 % 26,51 % 235,12 ha
41402912 - Peníkov 9,24 % 38,33 % 219,54 ha
41402005 - Český Rudolec 9,64 % 29,73 % 317,88 ha
41401958 - Radíkov 11,08 % 8,82 % 151,54 ha
41400221 - Lipnice 10,69 % 4,02 % 283,80 ha
Dle metodiky se ve správním území obce nachází 5 kritických bodů z hlediska přívalové povodně. V místní části Lipnice se nachází propustek pod cestou na pravostranném přítoku Bolíkovského potoka.V Radíkově je kritické místo na odtoku z rybníka. Dalším kritickým bodem je Březnový rybník v Matějovci. V Peníkově je kritické místo na Peníkovském potoce. V Českém Rudolci je kritický propustek pod cestou na pravostranném přítoku Bolíkovského potoka.

Identifikace odtokových linií s přispívající plochou povodí > 5 ha

V rámci projektu "Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice" byla vytvořena mapová kompozice odtokové poměry, z níž je čerpáno v následujícím grafickém výstupu. Jedná se o identifikaci odtokových linií (dráhy přímého povrchového odtoku) s přispívající plochou povodí > 5 ha. Tyto odtokové linie mohou dát za vznik soustředěnému povrchovému odtoku, který může způsobit škody na území obce Český Rudolec. Odtokové linie nezohledňují aktuální využití pozemků ani jiné skutečnosti, které mají vliv na přerušení soustředěného povrchového odtoku.

Odtokové linie s plochou sběrného povodí > 5 ha na území obce Český Rudolec

Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým hydrometeorologickým ústavem, nepatří toky ve správním území obce Český Rudolec mezi kritické. Přesto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryto vodoteče. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích.
Místa výskytu ledových jevů na území obce Český Rudolec

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

  • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku.
  • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům.
Na území obce Český Rudolec se nachází asi 80 malých vodních nádrží, z nichž 11 vodních nádrží má rozlohu větší než 1,5 ha. Vodní nádrže mohou významnou měrou ovlivnit průběh povodně. Významnou měrou může průběh povodně ovlivnit i největší vodní nádrž Chytrov o rozloze 15 ha, která se nachází na Bolíkovském potoce mimo území města Český Rudolec: 
  • Vodní nádrž Chytrov se nachází na sever od území města Český Rudolec a leží mezi obcemi Horní Němčice a Brandlín. Z hlediska TBD se řadí do IV. kategorie. Vlastníkem a provozovatelem je Rybářství Lipnice a.s.. V případě zvláštní povodně by mohlo dojít k zaplavení nemovitostí podél Bolíkovského potoka nebo k protržení níže položených hrází vodních nádrží. Rozsah ohrožení, případně rozsah záplavového území, ale nebyl vypracován. 
  • Mlýnský rybník se nachází v obci Markvarec 2 kilometry severně od obce Český Rudolec. Z hlediska TBD se řadí do IV. kategorie. Vlastníkem a provozovatelem je Rybářství Lipnice a.s.. V případě zvláštní povodně by mohlo dojít k zaplavení či podemletí nemovitostí podél Bolíkovského potoka. Rozsah ohrožení, případně rozsah záplavového území, ale nebyl vypracován.
  • Rudolecký rybník  se nachází v obci Český Rudolec. Z hlediska TBD se řadí do IV. kategorie. Vlastníkem a provozovatelem je Rybářství Lipnice a.s.. V případě zvláštní povodně by mohlo dojít k zaplavení nemovitostí přímo pod korunou hráze.
Seznam vodních děl ovlivňujících odtokové poměry na území obce Český Rudolec

Vodní díla v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Protipovodňová opatření

Na území obce Český Rudolec nejsou vybudována žádná protipovodňová opatření.