Povodňový plán obce Český RudolecPřirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena jevy:

  • sesuvem půdy
  • ucpání průtočných profilů propustků a mostů
  • nahromaděním naplavenin v kritických místech
  • ledovými jevy
  • jinými jevy
Povodňovou situaci mohou při svém ucpání výrazně ovlivnit všechny mostky a propustky na vodních tocích na území obce. Nebezpečné ledové jevy se mohou vyskytnout na všech nekapacitních mostních profilech a lávkách. Mezi nejkritičtější místa omezující odtokové poměry byl zařazen most na silnici II/409 u č. p. 78, mostek u lihovaru u č. p. 34 a mostek u Šprinclova Mlýnu. Více viz Odtokové poměry

Místa omezující odtokové poměry a místa vzniku ledových jevů v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.