Povodňový plán obce Český RudolecOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Dačice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Český Rudolec.

Osoby na území obce Český Rudolec budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení příjezdové cesty k Šprinclovu Mlýnu a přelítí silnice z důvodu nekapacitního propustku u č. p. 78. V případě nezprůjezdnění komunikace povede objízdná trasa po místní komunikaci kolem hřbitova v obci Český Rudolec, případně po silnici II/409 a III/40920 přes obec Vlastkovec a Peníkov. V případě zaplavení příjezdové cesty k Šprinclovu Mlýnu bude místní komunikace mezi obcí Český Rudolec a Markvarec průjezdná s omezením. 
Dopravní omezení na území obce Český Rudolec
Objízdné trasy na území obce Český Rudolec

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.