Povodňový plán obce Český RudolecCharakteristika zájmového území

Obec Český Rudolec se nachází ve východní části Jihočeského kraje, asi 10 km západně od města Dačice, které je příslušnou obcí s rozšířenou působností. Obec se skládá z 8 katastrálních území (Český Rudolec, Dolní Bolíkov-Nová Ves, Stoječín, Lipnice u Markvarce, Markvarec, Matějovec, Dolní Radíkov, Horní Radíkov). Katastrální výměra obce je 4 928 ha a evidováno je 892 obyvatel (zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, data k 31.12.2021).

Správní území obce Český Rudolec

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Zájmové území se rozkládá na jihu Českomoravské vrchoviny, v celku Javořická vrchovina, podcelku Novobystřická vrchovina. Obcí probíhá Rudolecký prolom, jenž odděluje Vysokokamenskou vrchovinu na západě a Lipoleckou vrchovinu na východě.

Novobystřická vrchovina je plochá vrchovina se svérázným kupovitým povrchem, tvořená žulami až granodiority centrálního moldanubického plutonu. Kupovitý reliéf je tvořený mnoha ruwary, balvany a četnými drobnými tvary zvětrávání a odnosu. Územím probíhá výrazná tektonická sníženina s příznačným zlomovým svahem, zvaná Rudolecký prolom, kterým od SZ k JV protéká Bolíkovský potok.


Struktura půdního fondu

Na většině zájmového území se vyskytují kambizemě. Ve vyšších polohách najdeme místy kryptopodzoly. V nivách vodních toků se vyvinuly gleje nebo fluvizemě.

Celková rozloha řešeného území činí 4 928 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (56 %). Orná půda tvoří 19,8 % z celkové rozlohy území, trvalé travní porosty zaujímají 14 % a vodní plochy 2,4 %.

Využití pozemků v obci Český Rudolec (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 974,87 ha 19,8 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 40,48 ha 0,8 %
Sady 6,33 ha 0,1 %
Trvalé travní porosty 691,28 ha 14,0 %
Lesní půda 2761,36 ha 56,0 %
Vodní plochy 115,82 ha 2,4 %
Zastavěné plochy 34,15 ha 0,7 %
Ostatní plochy 303,55 ha 6,2 %
Celková výměra k.ú. 4927,84 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) leží území v klimatické oblasti MT5 a MT3.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT3 a MT5

Charakteristika MT3 MT5
Počet letních dnů 20 - 30 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 160 130 - 140
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -4 - (-5)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6- 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 350 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 100
Počet zamračených dnů 120 - 150 120- 150
Počet jasných dnů 40 - 50 50 - 60