Povodňový plán obce Štítná nad Vláří-PopovHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Štítná nad Vláří - Popov

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Štítná nad Vláří - Popov a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území obce Štítná nad Vláří - Popov patří do povodí Váhu. Hlavním větším tokem na území obce je řeka Vlára. Pramení ve Vizovických vrších ve výšce 650 m n. m. nedaleko vrcholu Klášťov a Svéradov. Protéká obcemi Drnovice, Vlachova Lhota, Vlachovice a Bohuslavice nad Vláří. Ústí zprava do Váhu u Nemšové v 219 m n. m. Území Zlínského kraje opouští v ř. km 11,7. Řeka Vlára je významná především tím, že nepatří ani do povodí Moravy ani do povodí Odry. Vlára odtéká průsmykem v Bílých Karpatech na Slovensko. Tok Vláry disponuje přítoky, které prořízly zpětnou erozí hlavní hřeben a odvádějí vody z původního povodí Moravy do povodí řeky Váhu. Celková délka toku je 42,5 km a plocha povodí je 371,6 km2. Více než polovina území povodí je zalesněná, ve zbývající části povodí se rovnoměrně střídá orná půda s trvalým travním porostem. Samotné povodí Vláry, na rozdíl od povodí Říky nebo Brumovky, je vhodnější pro realizaci retenčních nádrží. Koryto Vláry je také lemováno inundačními územími v extravilánu, které lze využít k řízeným rozlivům.

Základní hydrologické charakteristiky Vláry

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. C Popov, Vlára 21,12 1,24 29,0 72,8 98,7 176,0 217,0

 

 

V obci Štítná nad Vláří - Popov se do řeky Vláry zprava vlévá Zelenský potok. Délka Zelenského potoka je 7,55 km a pramenní jižně od obce v blízkosti státní hranice se Slovenskou republikou. Na drobných přítocích lze najít vhodné retenční profily, díky kterým by se kulminace na hlavních tocích dala pozitivně ovlivnit.

Podélný sklon vodního toku Zelenský potok

 

Vodní toky na území obce Štítná nad Vláří - Popov

Vzhledem k nadmořským výškám v povodí mají rovnocenný význam povodně z tání sněhu (nebo sněho-dešťové) i povodně dešťové. Stoletý specifický odtok v dolním profilu – Vlára Vlárský průsmyk dosahuje hodnoty 1,097 m3/s*km2. V ročním chodu průměrných měsíčních průtoků je opět nejvodnatější březen, který se podílí 16,6 % na celkovém ročním odtoku. Nejméně vodnatým měsícem je tu září s 2,7 % podílu na ročním odtoku. V březnu spadne asi 5,7 % srážek z ročního úhrnu, v září 7,6 %. Nejvíce srážek připadá na měsíc červen, kdy spadne asi 12 % z ročního srážkového úhrnu.

Základní údaje o vodních dílech na území obce Štítná nad Vláří - Popov

Přehled vodních děl na území obce Štítná nad Vláří - Popov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na správním území obce Štítná nad Vláří - Popov se nachází tři vodní díla (Na Zelenském, Močidla 1, Močidla 2). Tato vodní díla mají retenční charakter a jsou do jisté míry schopny zachytit povodňovou vlnu a snížit tak následky případné povodně. Nelze však opomenout možnost vzniku zvláštní povodně, ke které by mohlo dojít vlivem poškození hráze některého z těchto vodních děl.