Povodňový plán obce Štítná nad Vláří-PopovCharakteristika zájmového území

Obec Štítná nad Vláří - Popov se nachází ve Zlínském kraji. Je situována v údolí řeky Vláry asi 32 kilometrů jihovýchodně  od Zlína a 10 kilometrů jižně od města Valašské Klobouky, které je zároveň obcí s rozšířenou působností. Katastr obce je na jihu ohraničen státní hranicí se Slovenskou republikou a intravilán obce je od hranice vzdálena asi 4 kilometry. K 1. 1. 2022 bylo v obci evidováno 2 137 obyvatel. Rozloha obce je 2 842,5 ha.

Katastrální území obce Štítná nad Vláří - Popov

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky spadá území obce do provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější Západní Karpaty, oblasti Moravsko-slovenské Karpaty a celku Bílé Karpaty. Z podcelků zasahuje na území obce na severu Chmeľovská hornatina, na jihu pak Lopenická hornatina. Co se týče okrsků, v severní části území (Chmeľovská hornatina) se nachází okrsek Bylnická kotlina a Študlovská hornatina, v jižní části (Lopenická hornatina) pak Starohrozenkovská hornatina.

Starohrozenkovská hornatina je plochá hornatina tvořená v jižní části paleogenními flyšovými pískovci a jílovci. V severní části pak horninami zlínského souvrství s občasnými podélnými vložkami hornin belovežského souvrství.

Bylnická kotlina je podélná erozně-denudační sníženina s charakterem ploché pahorkatiny s asymetrickými údolími a širokými údolními nivami. Je tvořená převážně jílnatými horninami. Báze svahů tvoří deluviální sedimenty a dno sníženiny je vyplněno nivními hlínami.

Študlovská hornatina je členitá vrchovina tvořená eocenními flyšovými pískovci a jílovci. Nachází se ve 4. a 5. vegetačním stupni a je zalesněná převážně smrkovými monokulturami a smrkovými porosty s příměsí jedle a buku. V nižších polohách pak i zbytky bukových a dubo-jedlových porostů.

Území obce Štítná nad Vláří - Popov je z geologického hlediska tvořeno především pískovci a jílovci flyšového pásma a písčito-hlinitým až hlinito-písčitým sedimentem na jihu katastru. Sever katastru je tvořen smíšenými sedimenty a pískovci, jílovci a slínovci. Intravilán je pak tvořen zejména nivními sedimenty podél vodních toků. 

Terén v obci Štítná nad Vláří - Popov je v celé ploše katastru členitý, v severní části se nadmořská výška pohybuje okolo 350 - 500 m. V oblasti místní části Popov se nadmořská výška pohybuje okolo 340 m. Směrem k jihu se terén zvedá až ke hranicím se Slovenskem, kde dosahuje nadmořská výška až 700 m. V katastru se nachází významný vrchol Otěpková (504 m n. m.) a Vršek (566 m n. m.). Nejnižší nadmořská výška se nachází v údolí vodního toku Vlára, kde dosahuje přibližně 315 m. Převýšení mezi okolními vrcholy tedy místy přesahuje 430 m.

Struktura půdního fondu

V území obce Štítná nad Vláří - Popov jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho variety. V jižní části katastru převažuje kambizem mesobazická a kambizem modální, vyskytují se zde také ostrůvky kambizemě eutrofní. V oblasti intravilánu dominuje fluvizem kambická a vyskytují se zde ostrůvky černice modální. Sever katastru je tvořen kambizemí slabě oglejenou. 

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 2 842,5 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (1 268,1 ha) a  orná půda (657,1 ha). Zbytek plochy tvoří trvalé travní porosty (656,2 ha), ostatní plochy (149,9 ha), zahrady (41,2 ha), vodní plochy (29,7 ha) a zastavěné plochy (27,1 ha) a sady (13,2 ha).

Využití pozemků v obci Štítná nad Vláří - Popov (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 657.1 ha 23.1 %
Zahrady 41.2 ha 1.4 %
Sady 13.2 ha 0.5 %
Trvalé travní porosty 656.2 ha 23.0 %
Lesní půda 1 268.1 ha 44.7 %
Vodní plochy 29.7 ha 1,0 %
Zastavěné plochy 27.1 ha 0.9 %
Ostatní plochy 149.9 ha 5.4 %
Celková výměra k.ú. 2 842.5 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Štítná nad Vláří - Popov je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn se na polovině území pohybuje v intervalu 551 - 600 a na druhé polovině území v intervalu  701 - 1 000 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá většina území obce do mírně teplé podoblasti MT5. Z jihu zasahuje mírně teplá podoblast MT7, a ze západu pak výběžek mírně teplé podoblasti MT9.

Klimatická oblast MT5 se vyznačuje normálně dlouhým až krátkým, mírným až mírně chladným a suchým až mírně suchým létem, přechodné období je normální až dlouhé s mírným jarem a podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním trváním sněhové pokrývky. 

Charakteristika mírně teplé podoblasti MT5, MT7 a MT9 

Charakteristika MT5 MT7 MT9
Počet letních dnů 30 - 40 30 - 40 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 140 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -4 - (-5) -2 - (-3) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 400 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 80 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 50 - 60 40 - 50 40 - 50