Povodňový plán obce Starý HrozenkovPřirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena jevy:

  • sesuvem půdy
  • ucpáním průtočných profilů propustků a mostů 
  • nahromaděním naplavenin v kritických místech
  • ledovými jevy
  • jinými jevy
Povodňovou situaci mohou při svém ucpání výrazně ovlivnit všechny mostky a propustky na vodních tocích na území obce, avšak nejsou nikterak významně ohrožující pro okolí. Po konzultaci s vedením obce byl jako nejkritičtější místo obce stanoven most přes Vlčí potok v severozápadní části intravilánu obce. V minulosti byl místem, kde se zachytával splavený materiál, tím docházelo k ucpávání a snížení průtočnosti. V roce 1972 došlo dokonce k vytopení celé přilehlé ulice, právě kvůli tomuto mostu. V roce 2020 byl most přestavěn a zkapacitněn, avšak stále je nevyhovující pro Q100. Více viz Odtokové poměry

Místa omezující odtokové poměry a místa vzniku ledových jevů v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.