Povodňový plán obce Starý HrozenkovOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Uherský Brod.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Starý Hrozenkov.

Osoby na území obce Starý Hrozenkov budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Vlivem přívalových srážek, následného rozvodnění vodního toku Vlčí potok a ucpání mostu přes komunikaci E50 splaveným materiálem, může dojít k zaplavení již zmíněné komunikace v intravilánu obce. 

Případné objízdné trasy budou stanoveny operativně dle aktuální povodňové situace povodňovou komisí obce ve spolupráci s Policií ČR. 
Dopravní omezení na území obce Starý Hrozenkov
Objízdné trasy na území obce Starý Hrozenkov

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.