Povodňový plán obce Starý HrozenkovCharakteristika zájmového území

Obec Starý Hrozenkov se nachází v CHKO Bílé Karpaty, při hranicích se Slovenskem. Spadá do působnosti Zlínského kraje, SO ORP Uherský Brod. K 1. 1. 2020 zde bylo evidováno 900 obyvatel. Rozloha území činí 1 084,1 ha.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1261. Zajímavostí obce jsou: kostel Narození Panny Marie, kaplička u koupaliště, socha svatého Jana Nepomuckého. 

Obcí vede důležitá silnice E50 směrem na Trenčín. Celkový ráz krajiny v okolí obce je členitý a více než polovina rozlohy katastrálního území je zalesněná.

V území obce se nachází velkoplošné zvláště chráněné území CHKO Bílé Karpaty. Rovněž do území obce zasahuje evropsky významná lokalita Bílé Karpaty a přírodní památka Chmelinec.

Území obce Starý Hrozenkov

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější Západní Karpaty, oblasti Slovensko-moravské Karpaty, celku Bílé Karpaty a podcelku Lopenická horkatina. Severozápadní část v malé míře spadá do okrsku Komeňská vrchovina, severní a severovýchodní část (nad hlavní silnicí) spadá do okrsku Starohrozenkovská hornatina a jižní část území (pod hlavní silnicí) zasahuje do okrsku Vyškovecká hornatina.

Vyškovecká hornatina  se nachází ve střední části Lopenické hornatiny. Jedná se o hornatinu členitou, s rozlohou 46,17 km2. Je budovaná převážně středně rytmickými flyšovými vrstvami s převahou pískovců javornického souvrství. Území se také vyznačuje rozsáhlými sesuvy. Nejvyšším bodem je Velký Lopeník s nadmořskou výškou 911,3 m. Významným bodem je Mikulčin vrch se 798,7 m n. m. Hornatina je převážně zalesněná, v nižších polohách dubovo-bukové, ve vyšších polohách bukové porosty převládají nad smrkovými monokulturnami. Jsou zde rozsáhlé enklávy květnatých pastvin, s rozptýlenými listnatými dřevinami. Je zde zaznamenán výskyt černé zvěře. Bohatství zde představují květnaté louky a pastviny s výskytem vzácných rostlin (hořeček žlutavý, mečík střechovitý, prstnatec bezový, hlavinka horská, aj.). Kvůli ochraně květnatých luk s výskytem vstavačovitých rostlin bylo vyhlášeno několik maloplošně chráněných území — PP Chmelinec, PP Pod Hribovňou, PP Rubaniska, PP V Krátkých a PR Ve Vlčí. 

Starohrozenkovská hornatina je okrsek ležící v severovýchodní části Lopenické hornatiny. Je to hornatina plochá, s rozlohou 88,62 km2. Je budována flyšovými hornatinami bělokarpatské a bystrické jednotky magurského příkrovu s erozně denudačním povrchem širokých rozsochových hřbetů a hluboce zařezaných, radiálně se rozbíhajících údolí. Vyskytují se zde občasné sesuvy. Nachází se zde pramen Olšavy a významnými body území jsou Javorník (782,5 m) a Lokov (738,5 m). Vegetační stupeň je zde 3. – 4. Převažuje zde zalesněná území typu: dubovo-bukové, bukové a javorovo-bukové porosty, smrkové, místy i borové monokultury, rozptýlené do mnoha komplexů. Dále zde najdeme rozlehlé enklávy rekultivovaných luk a květnatých pastvin, místy sady (jabloní a švestek) na terasových svazích. Hojně se tu vyskytuje černá a jelení zvěř a tesařík alpský. Z přírodního bohatství tu najdeme CHKO Bílé Karpaty, PR Hutě, PR Lazy, PR Pod Žítkovským vrchem, PP Žleb a PP Chladný vrch. Z vzácných rostlin zde najdeme vstavače, prstnatce, kruštíky, tolije bahenní, aj.

Komeňská vrchovina je členitá vrchovina o rozloze 60,77 km2 tvořená paleogenními flyšovými pískovci a jílovci. Pro oblast je charakteristický erozně–denudační reliéf širokých stupňovitých hřbetů se zbytky zarovnaných povrchů s častými sesuvy. Leží ve 3. a 4. vegetačním stupni, je středně zalesněná dubovo-bukovými porosty, v nižších polohách dubovými pařezinami. Místy se vyskytují smrkové monokultury. V oblasti převládá orná půda, pomístně se objevují sady. Předmětem ochrany přírody jsou ukázky zde například -  kamenolom Bučník, slatinná prameniště a mokřady v PP Kalábová a PP Hrnčárky.

 

Území obce Starý Hrozenkov je z geologického hlediska tvořeno především flyšovou vrstvou s převahou vápnitých jílovců - pískovec, jílovec. V úzkém pásu lemující okolí Krátkovský a Vlčí potok se vyskytuje nivní sediment - hlína, písek, štěrk.

 

Struktura půdního fondu

Na území obce Starý Hrozenkov jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho varianty. V malé míře se zde také vyskytují luvizem oglejená a modální a glej modální. Podél toku Krátkovský potok a jeho levostranných přítoků č. 36 a 32 a podél toku Drietomice se vyskytuje flufizem modální. Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 1 084,1 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (47 %). Dále se zde hojně vyskytují trvalé travní porosty (16,7 %), sady (12,2 %) a ostatní plochy (11,5 %). Zbytek plochy území tvoří zahrady (2,3 %), zastavěné plochy (1,2 %) a vodní plochy (0,7 %).

Využití pozemků v obci Starý Hrozenkov (dle ČSÚ k 1. 1. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 90,7 ha 8,4 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 25,0 ha 2,3 %
Sady 132,6 ha 12,2 %
Trvalé travní porosty 181,3 ha 16,7 %
Lesní půda 509,8 ha 47,0 %
Vodní plochy 7,6 ha 0,7 %
Zastavěné plochy 13,0 ha 1,2 %
Ostatní plochy 124,2 ha 11,5 %
Celková výměra k.ú. 1 084,1 ha 100,0 %


Svahové poměry 

Jelikož území obce leží v karpatském flyšovém pásmu, tak je díky charakteru podloží (rytmické střídání pískovců a jílovců) velice náchylné ke svahovým sesuvům. Ty zejména mohou hrozit v době vysokých úhrnů srážek, kdy dochází k saturaci podloží a vlivem vyšší hmotnosti a zároveň menšímu tření vrstev může dojít k menším či větším sesuvům. V době vysokých úhrnů srážek nebo za povodní je potřeba kontrolovat stabilitu svahů na území obce, a to zejména v okolí svahů nad obytnými budovami, prostranství okolo nich a podél vodních toků ze směru od obcí Žítková a Bystřice pod Lopeníkem. Česká geologická služba zmapovala na území obce několik aktivních, uklidněných i dočasně uklidněných sesuvů, které jsou dostupné jako dotazovatelná vrstva na jejich internetových stránkách. Mapová vrstva sesuvných území je také dostupná v mapové prohlížečce digitálního povodňového plánu obce. 

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Starý Hrozenkov je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 801 - 1 000 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) spadá území obce do mírně teplých klimatických oblastí MT5 a MT7.

Oblast MT5 se vyznačuje létem normálně dlouhým až krátkým, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým. Přechodné období je normální až dlouhé s mírným jarem a mírným podzimem. Zima normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá, s normálním trváním sněhové pokrývky.

Oblast MT7 se vyznačuje létem normálně dlouhým, mírným a mírně suchým. Přechodné období je krátké s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT5 a MT7

Charakteristika MT5 MT7
Počet letních dnů 30 - 40 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 140 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -4 - (-5) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 50 - 60 40 - 50

Klimatické oblasti na území obce Starý Hrozenkov