Povodňový plán obce PodolíOdtokové poměry

Vodní tok Říčka (Zlatý potok) má na území obce Podolí oficiálně stanovené záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km 0.0 - 19.32, které bylo vyhlášené Krajským úřadem Jihomoravského kraje a nabývá platnosti od 22. 3. 2010 (č. j. JMK 158864/2009). V roce 2015 bylo toto záplavové území aktualizované (pod č. j. JMK 77446/2015) v ř. km  16,152 - 16,362.
Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Rozvodnění malých toků má při dlouhotrvajících deštích za následek i zvýšení hladiny Říčky (Zlatý potok). Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů.

Odtokové poměry dále ovlivňují:

  • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů.
  • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
  • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných toků ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
  • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
Na území obce Podolí se nachází šest míst, která by mohla omezovat odtokové poměry. Jedná se především o silniční mosty. 
Místa omezující odtokové poměry na území obce Podolí

Místa omezující odtokové poměry v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


 Místa omezující odtokové poměry

 


Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Při intenzivních lokálních srážkách jsou některé části obce ohrožovány splachy na mírně ukloněných polí. Často také dochází ke koncentraci přívalových vod a materiálu na obecních komunikacích a k ucpání propustků. Při intenzivních lokálních srážkách je obec ohrožována přívalovými povodněmi v 9 povodích. Jejich podrobný popis je uveden v podkapitole Analýza přívalových povodní.
Místa ohrožená přívalovou povodní na území obce Podolí

Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje hlídková služba, jež předává informace hlásné službě. Hlásná služba následně informuje správce toku. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým hydrometeorologickým ústavem, nepatří toky ve správním území obce Podolí mezi kritické. Přesto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryto vodoteče. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích.
Místa výskytu ledových jevů na území obce Podolí

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

  • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku.
  • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům.
Na území obce Podolí se nachází v severní části intravilánu vodní nádrž Zukalův rybník , která je v soukromém vlastnictví. Tato vodní nádrž má manipulační řád pod č.j. OŽPČJ/60927-15/MOU, sp. zn. OŽP/9641-2015/MOU, který nabyl právní moci dne 27. 5. 2016. Ve východní části katastru se na bezejmenném toku nachází VD Podolí-poldr Hrušky, které má protipovodňovou funkci. Protiproudně na toku Říčka (Zlatý potok) se nachází vodní nádrže U Kadlecova mlýna, Pod Hrádkem a Muchova bouda. Tyto nádrže mohou v případě povodní ohrozit obec Podolí. Dále se na území obce nachází suchý poldr Hrušky, který pomáhá při bleskových povodních.
V roce 2022 došlo k výstavbě díla "Vodní biotopy – Chrastavice". Jedná se o nově zbudované vodní plochy naproti Zukalova mlýna.
Seznam významných vodních děl ovlivňujících odtokové poměry na území obce Podolí

Vodní díla v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 

Protipovodňová opatření

Na vodním toku Říčka (Zlatý potok) je v současné době ve fázi přípravy realizace projektu Protipovodňová opatření v obci Podolí u Brna. V rámci tohoto projektu dojde ke zvýšení koryta a zvětšení průtočného množství vody pomocí betonových hrází a přirozených rozlivů mimo intravilán obce.
Na bezejmenném toku nacházejícím se v intravilánu obce je vybudován suchý poldr, který chrání obec před bleskovou povodní a splachy z polí v okolí kritického bodu. Tento objekt má záplavovou plochu 3,3 ha a objem asi 60 000 m3 a je ve správě obce. V roce 2010 byl zaplaven z jedné třetiny a zabránil tak zatopení intravilánu obce. 
Protipovodňová opatření na území obce Podolí

 Vyznačení suchého poldru v povodí bezejmenného toku v lokalitě Hrušky

 Vyznačení suchého poldru v povodí bezejmenného toku v lokalitě Hrušky