Povodňový plán obce PodolíAnalýza přívalových povodní

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů VÚV TGM v.v.i.

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívající plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívající plochy (>= 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (>= 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry, a to velikost přispívající plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívající plochy (>= 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území obce Podolí metodou kritických bodů dle metodiky VÚV TGM, v.v.i.

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území obce Podolí metodou kritických bodů dle metodiky VÚV TGM, v.v.i.

Na území obce Podolí se nachází jeden kritický bod vymezen metodou kritických bodů dle metodiky VÚV TGM, v.v.i. Jeho charakteristika je uvedena v následující tabulce.

Charakteristika kritického bodu na bezejmenném potoce na území obce Podolí

Kritický bod Průměrný sklon Podíl orné půdy Plocha povodí kritického bodu
 41 501 924  7,828 %  97,418 %  260,31 ha

 

Stanovení soustředěných drah povrchového odtoku a jejich kvantifikace dle velikosti sběrného povodí

Pro potřeby povodňového plánu obce Podolí byla zpracována hydrologická analýza, která má za cíl znázornit soustředěné dráhy povrchového odtoku, tj. nejpravděpodobnější místa, kterými protéká voda při povrchovém odtoku. Pro kvantifikaci této analýzy byly zvýrazněny ty linie, které mají sběrné povodí větší než 0,3 km2, ale menší než 10,0 km2, a byly označeny jako kritické (kritické linie) v případě, kdy průměrný sklon v povodí kritické linie je ≥ 3,5 %. Pro kritické linie byly nad intravilánem obce stanoveny uzávěrové profily, z kterých bylo vymezeno jejich sběrné povodí. V rámci těchto kritických linií se dá předpokládat vznik škodlivého povrchového toku v případě vysokého srážkového úhrnu v kombinaci s nepříznivým půdním stavem, vysokým sklonem, druhem využití půdy, stavem vegetace aj.

Stanovení soustředěných drah povrchového odtoku bylo zpracováno dle Metodického návodu pro identifikaci kritických bodů vydaným Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. M., v. v. i. V rámci provedené analýzy došlo ke zpřesnění této metody na území obce s použitím digitálního modelu terénu o rozlišení buňky 1 x 1 m vytvořeného z vektorových bodových dat Digitálního modelu reliéfu 5. generace. 
Hydrologická analýza byla provedena za použití algoritmu "Multi Flow Direction" (MFD) a "Single Flow Direction" (SFD) přes příkaz r.terraflow v programu GRASS GIS. Výše popsané algoritmy MFD a SFD hledají vždy místo nižší než stávající a tím pádem simulující povrchový tok vody v terénu. Model nezohledňuje vsak vod do podloží (infiltraci), zdi, zídky a případná podzemní odvodňovací zařízení (kanalizace, meliorace, apod.), které nedokáže laserové skenování zachytit.

Kritická povodí na území obce Podolí u Brna

Kritická povodí na území obce Podolí u Brna

 

Na území obce Podolí bylo stanoveno celkem 9 kritických povodí.

Povodí č. 3 (na bezejmenném toku - Podolský potok), na kterém se nachází poldr Hrušky, byl stanoven metodikou VÚV TGM, v.v.i. Toto povodí a posouzení účinnosti poldru Hrušky řeší Studie odtokových poměrů, 2020.
Dalších 8 povodí v okolí intravilánu obce Podolí bylo stanoveno na základě hydrologického modelu, terénního šetření a schůzky s představiteli obce
Jedná se o dva kritické body v lokalitě Čtvrtě, jejichž sběrná povodí rozděluje polní cesta končící u památníku hospodářům. Další kritický bod je v lokalitě Vysoudilky a poté v lokalitě Nad Rybníkem v jižní části katastru. Dále byl stanoven bod v lokalitě Malé pole, jehož sběrné povodí leží i v sousedním katastru, a dále lokalita Nad Paloukem, která s předchozím souvisí. Jako doplňkové kritické body, byly na základě terénního šetření stanoveny v lokalitě Nad Výhonem, kde dochází k nové výstavbě RD a také v lokalitě Malé Podsedky nad zahrádkářskou kolonií, kde by bylo vhodné vodu zadržet, než se jako příval dostane do vybudované horské vpusti na ulici Lepiny. Tato povodí včetně návrhů opatření a podrobnějších charakteristik řeší Strategie boje se suchem - přívalové srážky, 2020.

Kritické linie na území obce Podolí u Brna

Kritické linie na území obce Podolí u Brna

Následující charakteristiky jednotlivých povodí vymezených v rámci podrobnější hydrologické analýzy jsou pouze přehledové. Podrobnější charakteristiku v kontextu odtokových poměrů a erozního ohrožení naleznete ve Strategii boje se suchem – přívalové srážky, 2020. Zde jsou rozpracovány i jednotlivé návrhy opatření pro katastr obce Podolí.

Povodí č. 1 bylo vymezeno v lokalitě Pololání. Má rozlohu 39,1 ha a plocha orné půdy je 73,14 %. Voda při deštích tu stéká primárně po polní cestě a také cestami v sadu a po cestách kolem myslivny, které jsou degradované.

Kritické povodí č. 1 na území obce Podolí u Brna

Kritické povodí č. 1 na území obce Podolí u Brna

Povodí č. 2 bylo vymezeno v lokalitě Malé Podsedky. Leží převážnou částí na katastru Líšně, avšak závěrový profil je na ulici Lepiny, kde se nachází horská vpusť. Toto povodí má rozlohu 22,4 ha a podíl orné půdy je 85,72 %. Potenciálně ohrožené jsou nemovitosti na ulici Lepiny a nad ní v zahrádkářské kolonii.

Kritické povodí č. 2 na území obce Podolí u Brna

Kritické povodí č. 2 na území obce Podolí u Brna

Povodí č. 3 má rozlohu 221,276 ha a zaujímá povodí bezejmenného potoka, označovaného jako Podolský potok. Podíl orné půdy je zde 88,83 %. Byl zde vybudován suchý Poldr Hrušky. Ohrožené objekty jsou potenciálně kolem místní části Kolonka a dále podél toku.

Kritické povodí č. 3 na území obce Podolí u Brna

Kritické povodí č. 3 na území obce Podolí u Brna

Povodí č. 4 leží v lokalitě Čtvrtě, kde se opakovaly problémy s odnosem ornice do intravilánu obce. Rozloha je 29,7 ha a podíl orné půdy je 96,89 %. Zde již byla vybudována opatření kolem m. č. Kolonka a také svodnice na cestě směrem k zemědělskému areálu. Nadále je však třeba řešit zejména hospodaření na zemědělské půdě.

Kritické povodí č. 4 na území obce Podolí u Brna

Kritické povodí č. 4 na území obce Podolí u Brna

Povodí č. 5 je v lokalitě Vysoudilky. Toto povodí má rozlohu 9,9 ha a má nejvyšší podíl orné půdy, a to 99,82 % a prakticky zaujímá část půdního bloku č. 8202. Zde byl již v minulosti vybudován val proti splachům ornice do intravilánu zejména v části za zámkem, kde jsou ohrožené nemovitosti.

Kritické povodí č. 5 na území obce Podolí u Brna

Kritické povodí č. 5 na území obce Podolí u Brna

Povodí č. 6 je v lokalitě Nad Rybníkem. Má rozlohu 13,8 ha a podíl orné půdy je 66,63 %. Jeho horní část je ohraničena dálničním nadjezdem odkud může přitékat značné množství vody. Zde může být následně ohrožen sportovní areál.

Kritické povodí č. 6 na území obce Podolí u Brna

Kritické povodí č. 6 na území obce Podolí u Brna

Povodí č. 7 leží v lokalitě Malé pole, opět na hranicích 2 katastrálních území. Rozloha je 9,1 ha a podíl orné půdy 98,31 %. Tato lokalita byla již v minulosti také postižena následky přívalových povodní a splachů ornice tak, že došlo k zaplavení přístupové komunikace do obce. Voda zde totiž stéká z pole prakticky plošně a zanese příkop, který pak ornici nestačí pobrat a ta přeteče na místní komunikaci.

Kritické povodí č. 7 na území obce Podolí u Brna

Kritické povodí č. 7 na území obce Podolí u Brna

Povodí č. 8 leží v lokalitě Nad paloukem. Jedná se o plochu orné půdy nad hřbitovem v Podolí. Má plochu 3,1 ha a podíl orné půdy je zde 77,51 %. Zde odtokové linie obtékají hřbitovní zeď a ornice poté může působit problémy na ulici Palouk.

Kritické povodí č. 8 na území obce Podolí u Brna

Kritické povodí č. 8 na území obce Podolí u Brna

Povodí č. 9 bylo vymezeno v lokalitě Nad Výhonem na základě terénní pochůzky. Má rozlohu 5,1 ha a podíl orné půdy je zde 86,62 %. V této lokalitě dochází k výstavbě nových rodinných domů, které mohou být ohroženy splachy ornice. Poté dochází ke koncentraci vody na místní komunikaci Uličky u garáží, přičemž tato cesta je v současnosti poměrně degradovaná.

Kritické povodí č. 9 na území obce Podolí u Brna

Kritické povodí č. 9 na území obce Podolí u Brna