Povodňový plán obce PodolíCharakteristika zájmového území

Obec Podolí se rozkládá na jižních svazích Drahanské vrchoviny asi 8 km východně od Brna v SO ORP Šlapanice v Jihomoravském kraji. K 1. 1. 2022 bylo v obci evidováno 1 451 obyvatel. Velikost obce je 625,5 ha.

Střední nadmořská výška zájmové oblasti se pohybuje v rozmezí 240 - 300 m n. m. Nejvyšším bodem obce Podolí je vrch Stará Hora o výšce 350 m n. m. nacházející se v severní části katastru.

Obec Podolí se dále skládá z jedné části obce, která nese stejné pojmenování jako katastrální území. 

Zastavěné území se nachází podél vodního toku Říčka v mírně zvlněném terénu. Obec je obklopena převážně zemědělskou půdou, která vytváří specifický ráz krajiny. Intravilán obce má charakter rodinných domů se zahradami, doplněné o zemědělské komplexy. V neposlední řadě stojí za zmínku vrch Žuráň v jižní části katastru, odkud 2. 12. 1805 řídil Napoleon Bonaparte "Bitvu tří císařů".

Katastrální území obce Podolí

Katastrální území obce Podolí


Geologické a geomorfologické charakteristiky

Jižní část katastru, kde se nachází většina zastavěného území, geomorfologicky náleží do provincie Západní karpaty, subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní vněkarpatské sníženiny, celku Dyjsko-svratecký úval, podcelku Prácká pahorkatina a okrsku Šlapanická pahorkatina. Severní část katastru náleží do provincie Česká vysočina, subprovincie Česko-moravská soustava, oblasti Brněnská vrchovina, celku Drahanská vrchovina, podcelku Konická vrchovina a okrsku Hornoříčská vrchovina.

Šlapanická pahorkatina je okrsek v severovýchodní části Prácké pahorkatiny. Území má rozlohu 129,55 km2 a je tvořeno nížinnou pahorkatinou. Celé území je tvořeno neogenními usazeninami a výstupy brněnského plutonu, kulmu a jury. Podél toku Svitava se nachází říční terasy. Okrsek tvoří převážně pole a drobné lesíky s listnatými porosty.

Na území obce se nachází Svahová nestabilita přírodního původu - Sesuv, která se nachází v jižní části katastru. Tento prvek je suchý, nesanovaný se západní expozicí.

Struktura půdního fondu

V území obce  převažuje půdní typ černozem, který se nachází ve střední a jižní části katastru. Další silně zastoupený půdní typ je hnědozem, nacházející se v severní části katastru.

Celková rozloha řešeného území činí 625,5 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že největší zastoupení má v zájmovém území orná půda (497,8 ha).

Využití pozemků v obci Podolí (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 497,5 ha 79,6 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 19,1 ha 3,1 %
Sady 5,0 ha 0,8 %
Trvalé travní porosty 2,5 ha 0,3 %
Lesní půda 10,7 ha 1,4 %
Vodní plochy 4,0 ha 0,6 %
Zastavěné plochy 17,3 ha 2,8 %
Ostatní plochy 69,3 ha 11,4 %
Celková výměra k.ú. 625,5 ha 100,0 %

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá západní část do teplé klimatické oblasti T2, zbytek území do mírně teplé klimatické oblasti MT11.

Obě klimatické oblasti se vyznačují dlouhým, velmi teplým a suchým létem, krátkým přechodným obdobím s teplým jarem a podzimem, krátkou teplou a suchou zimou a velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek této oblasti se pohybuje kolem 450 - 550 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 5 – 9 °C.

Dle portálu klimatickazmena.cz je na území obce Podolí hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1-10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 501-550 mm.

Charakteristika teplé s mírně teplé podoblasti T2 a MT11

Charakteristika T2 MT11
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 140 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50