Povodňový plán obce PodolíHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Podolí

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Podolí a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní tok Říčka (neboli Zlatý potok) pramení jižně od obce Bukovinka v nadmořské výšce 470 m n. m. Horní tok protéká rozsáhlým zalesněným územím a přírodním parkem Říčky. Plocha povodí činí 144,3 km2 a délka vodního toku je 38,88 km. Obcí Podolí protéká až její dolní tok. Daný tok dále protéká ještě katastrálními územími Bedřichovice, Šlapanice, Kobylnice, Sokolnice, Telnice a Měnín. Od soutoku s Rokytnicí u Ponětovic nese též jméno Zlatý potok. Říčka se vlévá do vodního toku Litava (Cézava) nedaleko Měnína.

Kromě Říčky protéká obcí také bezejmenný vodní tok, pramenící přímo na katastru obce a do Říčky se vlévá v severní části intravilánu. Tento tok současně odvádí vodu z přívalových dešťů stékající z okolních polí. Významnou roli hraje záchytný poldr v lokalitě Hrušky, který napomáhá snižování výskytu povodní. V roce 2010 byl tento poldr zaplněn z cca 1/3 své kapacity (20,000 m3), přičemž voda odtékala cca 4 hodiny.

Vodní toky na území obce Podolí

Vodní toky na území obce Podolí


Základní údaje o vodních dílech na území obce Podolí

Přehled vodních děl na území obce Podolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Podolí se nachází v severní části intravilánu vodní nádrž Zukalův rybník, která je v soukromém vlastnictví a ve východní části katastru se na bezejmenném toku nachází VD Podolí-poldr Hrušky. Protiproudně na toku Říčka (Zlatý potok) se nachází vodní nádrže U Kadlecova mlýna, Pod Hrádkem a Muchova bouda. Tyto nádrže mohou v případě povodní ohrozit obec Podolí.
V roce 2022 došlo k výstavbě díla "Vodní biotopy – Chrastavice". Jedná se o nově zbudované vodní plochy naproti Zukalova mlýna.