Povodňový plán městyse Ostrov u MacochyOdtokové poměry

Vodní tok Punkva má na území městyse oficiálně stanovené záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km 0,000 - 8,330, které bylo vyhlášené Krajským úřadem Jihomoravského kraje a nabývá platnosti od 12. 2. 2019 (č. j. JMK 22769/2019) nebo 25. 1. 2018 (č. j. JMK 13742/2018). 
Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Rozvodnění malých toků má při dlouhotrvajících deštích za následek i zvýšení hladiny Lopače. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů.

Odtokové poměry dále ovlivňují:

 • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů
 • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
 • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích, zejména v korytech drobných toků, ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
 • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
V severní části obce Střítež, pod retenční nádrží, se nachází problémový propustek pod místní komunikací, který byl v minulosti při vydatném dešti ucpán erozním materiálem a došlo k soustředěnému povrchovému toku po místní komunikaci směrem ke korytu Střítežského potoka. Další výrazné problémové místo tvořil v minulosti propustek pod příjezdovou komunikací k čistírně odpadních vod Střítež. Po provedeném přesměrování koryta nepojmenovaného vodního toku pod komunikací III. třídy č. III/21028 došlo k převedení vodního toku na druhou stranu komunikace a tím pádem již vodní tok neprotéká pod problémovým propustkem. Více viz Přirozená povodeň - Historické povodně. 

Při terénním průzkumu koryt vodních toků na území obce Střítež bylo identifikováno několik kritických míst omezující odtokové poměry, z nichž nejkritičtější jsou:

 • Nekapacitní propustek v severní části obce Střítež 
 • Místo omezující odtokové poměry na Střítežském potoce v ř. km 3,59 (plot zasahující do průtočného profilu) 
Místa omezující odtokové poměry na území městyse Ostrov u Macochy

Místa omezující odtokové poměry v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


 Místa omezující odtokové poměry


Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Na území městyse Ostrov u Macochy se nachází jedno místo, které je ohroženo přívalovou povodní. Jedná se o lokalitu v jihovýchodním cípu katastru městyse v blízkosti místního hřiště, kdy dochází ke stékání vody z okolních lesních porostů. 
Místa ohrožená přívalovou povodní na území městyse Ostrov u Macochy

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívající plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívající plochy (>= 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (>= 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry, a to velikost přispívající plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívající plochy (>= 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000.

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území městyse Ostrov u Macochy metodou kritických bodů

Na území městyse Ostrov u Macochy byly stanoveny dva kritické body:
 • Kritický bod 41502288 - nachází se u soutoku vodního toku Lopač a bezejmenného toku ve východní části intravilánu městyse. 
 • Kritický bod 41502285 - nachází se na severovýchodním okraji intravilánu městyse v těsné blízkosti vodního toku u Císařské jeskyně.

Charakteristika kritických bodů na území městyse Ostrov u Macochy

Kritický bod Průměrný sklon Podíl orné půdy Plocha povodí kritického bodu
41502288 10,636 % 35,055 % 355,580 ha
41502285 9,116 % 29,626 % 211,040 ha

Identifikace odtokových linií s přispívající plochou povodí > 5 ha

V rámci projektu "Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice" byla vytvořena mapová kompozice odtokové poměry, z níž je čerpáno v následujícím grafickém výstupu. Jedná se o identifikaci odtokových linií (dráhy přímého povrchového odtoku) s přispívající plochou povodí > 5 ha. Tyto odtokové linie mohou dát za vznik soustředěnému povrchovému odtoku, který může způsobit škody na území městyse Ostrov u Macochy. Odtokové linie nezohledňují aktuální využití pozemků ani jiné skutečnosti, které mají vliv na přerušení soustředěného povrchového odtoku.

Odtokové linie s plochou sběrného povodí > 5 ha na území městyse Ostrov u Macochy

Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje hlídková služba, jež předává informace hlásné službě. Hlásná služba následně informuje správce toku. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým hydrometeorologickým ústavem, nepatří toky ve správním území městyse Ostrov u Macochy mezi kritické. Přesto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryto toku. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích.
Místa výskytu ledových jevů na území městyse Ostrov u Macochy

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

 • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku
 • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům
Na území městyse Ostrov u Macochy se nachází pouze jedna vodní nádrž, které však významnou měrou neovlivňuje průběh povodně. 
 • Vodní nádrž Ostrovský (Návesní) rybník se nachází na jihovýchodním okraji intravilánu městyse Ostrov u Macochy. Jedná se o průtočnou vodní nádrž napájenou tokem Lopač, která je ve správě městyse. V minulosti prošla opravou kvůli propouštění vody. 
Seznam vodních děl ovlivňujících odtokové poměry na území městyse Ostrov u Macochy

Vodní díla v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Protipovodňová opatření

Na území obce Střítež nejsou vybudována žádná protipovodňová opatření.
Protipovodňová opatření na území městyse Ostrov u Macochy