Povodňový plán obce Ochoz u BrnaPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Území obce Ochoz u Brna bylo zasaženo povodněmi menšího rozsahu v letech 2012, 2013 a 2019. Na Ochozském potoce dochází k povodni především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém období. 
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Ochoz u Brna, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry.

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

Povodeň v roce 2013
K povodni došlo v důsledku lokálního přívalového deště, který způsobil splachy z okolních svahů. Škody vznikly především na nezpevněných komunikacích, ze kterých byl odnesen svrchní štěrkový kryt a byly zaznamenány i na několika soukromých objektech.

Povodeň v roce 2013

 

Povodeň v roce 2013

 

Povodeň 7. 6. 2019
Naposledy byla obec postižena povodní v červnu 2019, kdy došlo z důvodu přívalových srážek k rozlivu Ochozského potoka na místní komunikace.

Povodeň v roce 2019 u fotbalového hřiště

 

Zaplavení místních komunikací při povodni v roce 2019

 

Ochozský potok při povodni v roce 2019