Povodňový plán obce Ochoz u BrnaCharakteristika zájmového území

Obec Ochoz u Brna se nachází v Jihomoravském kraji v SO ORP Šlapanice, cca 10 km od Brna. Část správního území obce náleží do Chráněné oblasti Moravský kras a do přírodní rezervace Říčky. K 1. 1. 2023 je v obci evidováno 1 556 obyvatel. Výměra řešeného území obce je 1 454,3 ha.

Území obce Ochoz u Brna

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, subprovincie Česko-moravská soustava, oblasti Brněnská vrchovina, celku Drahanská vrchovina, podcelku Moravský kras

Moravský kras je největším a nejlépe vyvinutým krasovým územím v ČR, tvořený devonskými a spodnokarbonskými vápenci s rozlohou 91,40 km2. Střední nadmořská výška se pohybuje okolo 448 m. Plochý krasový povrch tvoří v severní části mělkou sníženinu, ve střední a jižní části je ve stejné úrovni nebo výše než okolí. Nachází se zde zbytky tropického krasu, hlavně závrty u obce Rudice vyplněné tropickými zvětralinami. Vyskytují se zde hluboká, zčásti suchá kaňonovitá údolí zvaná žleby, četné krasové jevy, jak povrchové, tak podzemní. Krasový povrch je pokryt poli, svahy údolí jsou většinou zalesněné, zachovala se zde řada smíšených porostů, dokonce s výskytem tisu. V hlubokých žlebech jsou četné podhorské a horské druhy v důsledku klimatické inverze, na výslunných stráních jsou pak stepní a lesostepní společenstva. CHKO byl Moravský kras vyhlášený v roce 1956.

Geologické podloží obce je pestré. Západní část tvoří arkózy a slepence, které přechází do granodioritu. V intravilánu převažují jíly, prachové jíly, podřadné písky a spraše. Ve střední části katastru nalezneme vápence a dolomity, s ostrůvky spraší. Na východě převažují droby, jílovité břidlice a prachovce. Koryta vodních toků jsou vyplněna nivními sedimenty.

 

Struktura půdního fondu

Ve východním a západním cípu území obce dominuje především kambizem a jeho variety (zejména kambizem modální a dystrická), v menší míře jsou zde zastoupeny také hnědozem modální, luvizem modální, pelozem modální. Střední část tvoří rendziny (rendzina modální, kambická, litická) s občasným výskytem luvizemě modální. V oblasti intravilánu se vyskytuje především hnědozem modální. Vodní toky lemuje glej modální.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 1 454,3 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (1 058,1 ha).

Využití pozemků v obci Ochoz u Brna (dle ČSÚ k 1. 1. 2023)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 147,7 ha 10,2 %
Zahrady 56,7 ha 3,9 %
Sady 2,3 ha 0,2 %
Trvalé travní porosty 86,0 ha 5,9 %
Lesní půda 1 058,1 ha 72,8 %
Vodní plochy 9,6 ha 0,7 %
Zastavěné plochy 22,2 ha 1,5 %
Ostatní plochy 71,7 ha 4,8 %
Celková výměra k. ú. 1 454,3 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Ochoz u Brna se podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) pohybuje v intervalu 8,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 600 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) spadá západní část území obce do mírně teplé oblasti MT11, střední část obce do mírně teplé oblasti MT10 a severovýchodní cíp do mírně teplé oblasti MT9.

Oblast MT9 se vyznačuje létem dlouhým, teplým, suchým až mírně suchým. Přechodné období je krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Oblast MT10 se vyznačuje létem dlouhým, teplým, mírně suchým. Přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Oblast MT11 se vyznačuje mírně teplým a krátkým jarem, dlouhým, teplým a suchým létem, mírně teplým a krátkým podzimem, mírně teplou, velmi suchou a krátkou zimou, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT9, MT10 a MT11

Charakteristika MT9 MT10 MT11
Počet letních dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 17 - 18 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 7 - 8 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 400 - 450 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 200 - 250 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 50 - 60 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50

Vymezení klimatických oblastí na území obce Ochoz u Brna (dle Quitta, za období let 1961 - 2000)