Povodňový plán obce Ochoz u BrnaOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Šlapanice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Ochoz u Brna.

Osoby na území obce Ochoz u Brna budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Na území obce Ochoz u Brna bylo identifikováno jedno dopravní omezení a stanovena jedna objízdná trasa. Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení obce v okolí obecního úřadu. Obyvatelé, kteří bydlí na východ od zaplaveného místa, nemohou využít silnici III/37368 a část silnice II/383. Musí proto ve směru na Brno využít objízdnou trasu přes Hostěnice po komunikaci II/383. 

Další potenciální dopravní omezení a objízdné trasy budou v případě potřeby stanoveny dle povodňové situace operativně povodňovou komisí obce ve spolupráci s Policií ČR.
Dopravní omezení na území obce Ochoz u Brna
Objízdné trasy na území obce Ochoz u Brna

Dopravní omezení  a objízdné trasy  v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.