Povodňový plán obce MladeckoHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Mladecko

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Mladecko a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Obec se nachází v povodí řeky Hvozdnice. Hvozdnice pramení v 610 m n. m. v podhůří Nízkého Jeseníku poblíž Horního Benešova a ústí zleva do Moravice v nadmořské výšce 253 m jižně od Opavy. Délka toku činí 36,3 km a protéká zastavěnými částmi obcí Jakartovice, Mladecko, Litultovice, Dolní Životice, Slavkov a Otice. Mimo zástavbu obcí vede tok převážně volnou podhorskou krajinou se zemědělskými pozemky a lokálními lesními porosty. Tok je z větší části lemován železniční tratí č. 314 Opava - Jakartovice (ř. km 4,3 - 22,1).

Koryto Hvozdnice je ze čtvrtiny upravené, dno je v těchto úsecích většinou stabilizováno nízkými spádovými objekty (přibližně 15 prahů a 5 dřevěných spádových stupňů). Na toku se vyskytují tři starší jezy (v Dolních Životicích v ř. km 9,9 a 15,9 a jez pod Mladeckem v ř. km 17,4). Z hlediska vodohospodářské bilance se na Hvozdnici nevyskytuje žádný významnější uživatel vody, je ale do ní zaústěno pět odpadů z místních ČOV (obce Leskovec nad Moravicí, Dolní Životice, Slavkov, Otice). (zdroj: Povodí Odry, státní podnik)

Základní hydrologické charakteristiky řeky Hvozdnice

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. C Jakartovice, Hvozdnice 22,45 0,164 5,13 11,4 14,8 24,4 29,4

Podélný sklon vodního toku Hvozdnice

 

Vodní toky na území obce Mladecko

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Mladecko

Přehled vodních děl na území obce Mladecko naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na severu obce Mladecko se nachází jedno vodní dílo Mladecký dvůr, které by mohlo ohrozit obec při vyšších srážkových úhrnech a splaších z polí. Na řece Hvozdnici se vyskytují tři jezy.