Povodňový plán obce MladeckoCharakteristika zájmového území

Obec Mladecko se nachází v Moravskoslezském kraji ve vzdálenosti přibližně 15 km jihozápadním směrem od Opavy. Administrativně náleží pod SO ORP Opava. K 31. 12. 2023 bylo v obci evidováno 147 obyvatel a její velikost činí 265,1 ha. V obci je vybudován veřejný vodovod a plynofikace. Dopravní infrastrukturu tvoří kromě silničních komunikací i železniční trať Opava - Jakartovice. Občansko-technická vybavenost je úměrná velikosti obce. 

Co se týče využití půdy na území obce Mladecko, tak převažuje zejména orná půda. V západní části katastru se pak vyskytují smíšené lesy, které jsou střídány zástavbou, která je kromě severozápadní části kompaktní.

Katastrální území obce Mladecko


Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží celé zájmové území do provincie Česká vysočina, subprovincie Krkonošsko-jesenické, Jesenické oblasti, celku Nízký Jeseník, podcelku Stěbořická pahorkatina a okrsku Heraltická pahorkatina.

Okrsek Heraltická pahorkatina je členitou pahorkatinou s rozlohou 64,06 km2. Je tvořená spodnokarbonskými moravickými vrstvami s převahou břidlic, nejvyšším bodem je vrch Břidličná (458,7 m). V území se vyskytuje 3. a 4. vegetační stupeň s nepatrně zalesněnými porosty smrku a borovice. V údolí řeky Hvozdnice se nachází maloplošné chráněné území PP Jakartovice o rozloze 13 ha. Toto území je zároveň součástí Evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000. Jedná se o aluviální, druhově chudé vlhké psárkové louky T1.4 s výskytem krvavce totenu (Sanugisorba officinalis); meandrující vodní tok je lemován údolním jasano-olšovým luhem L2.2B. Vedle modráska bahenního (Maculinea nausithous) se na lokalitě vyskytuje i malá populace ohniváčka černočárného (Lycaena dispar).

Terén v obci Mladecko je rovinatý, obec se nachází v údolí řeky Hvozdnice. Její koryto se nachází v nadmořské výšce přibližně 335 m n. m. Svažitější část se nachází pouze na severovýchodním okraji intravilánu obce. Nejvyšším bodem v území je bod v nadmořské výšce 388 metrů v části Choranda, převýšení mezi dnem údolí toku Hvozdnice a nejvyšším bodem v území není příliš velké.

Na území obce Mladecko z geologického hlediska převládají v severní části katastru především plochy drobů, na které z východu navazuje písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment. Podél toku Hvozdnice se vyskytují zejména nivní sedimenty, ve východní části území převládají jílovité břidlice, prachovce a droby. Místy se v obci vyskytuje také písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment.

Struktura půdního fondu

Z hlediska půdních typů převažují v obci Mladecko výrazně kambizemě, z nichž nejvíce zastoupena je kambizem modální. Dalším výrazně zastoupeným druhem je oglejená fluvizem, která pokrývá celou severovýchodní část území obce. V intravilánu obce se vyskytuje mesobaziská kambizem, která je podél vodního toku střídána modální fluvizemí případně modálním glejem.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 265,1 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda. 

Využití pozemků v obci Mladecko (dle ČSÚ k 31. 12. 2023)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 204 ha 76.9 %
Chmelnice 0.0 ha 0.0 %
Vinice 0.0 ha 0.0 %
Zahrady 8.4 ha 3.2 %
Sady 0.0 ha 0.0 %
Trvalé travní porosty 20.1 ha 7.6 %
Lesní půda 11.0 ha 4.2 %
Vodní plochy 1.5 ha 0.6 %
Zastavěné plochy 3.4 ha 1.3 %
Ostatní plochy 16.7 ha 6.3 %
Celková výměra k.ú. 265.1 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Mladecko je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 601 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do mírně teplé klimatické oblasti MT7, severovýchodní část obce pak do mírně teplé oblasti MT9.

Klimatická oblast MT7 je charakteristická normálně dlouhým, mírným, mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírným jarem a mírně teplým podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Klimatická oblast MT9 se vyznačuje dlouhým, teplým, suchým až mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátkou, suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika mírně teplé oblasti MT7 a MT9

Charakteristika MT7 MT9
Počet letních dnů 30 - 40 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50