Povodňový plán městyse MladkovCharakteristika zájmového území

Městys Mladkov se nachází v Pardubickém kraji ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Králíky. Od města Králíky je městys vzdálen asi 10 km západním směrem a od bývalého okresního města Ústí nad Orlicí asi 27 km severovýchodním směrem. Pouze 2 km severně se nachází státní hranice s Polskem. Městys je tvořen třemi katastrálními územími (KÚ Mladkov, KÚ Petrovičky u Mladkova a KÚ Vlčkovice u Mladkova) a čtyřmi základními sídelními jednotkami (Mladkov, Petrovičky, Dolany a Vlčkovice). K 31. 12. 2022 zde bylo evidováno 535 obyvatel. Rozloha městyse je 1 279,9 ha.

Významným krajinotvorným prvkem řešeného území je údolí Tiché Orlice vedoucí od východu k západu. Území je vizuálně kontaktní k jihu směrem k zastavěným územím obcí Lichkov a Mladkov, případně též Vlčkovicím a Dolanům. 

Na území městyse se nachází samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé, samostatná ordinace praktického lékaře – stomatologa a detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. Nejbližší nemocniční zařízení je vzdáleno 13 km v obci Červená Voda, dále pak v 27 km vzdáleném Ústí nad Orlicí. V Mladkově se nachází mateřské škola a základní škola nižšího stupně (1. - 5. ročník). Pro občany je k dispozici pošta. Počet podnikatelských subjektů přesahuje 115. V městysi působí Sbor dobrovolných hasičů.

Území městyse Mladkov

 

Struktura půdního fondu

Lesy se uplatňují v rozsáhlých, ale i menších tvarově vždy velmi proměnlivých prvcích. Struktura krajiny se vyznačuje střední a menší zrnitostí, která reflektuje rozmanitý reliéf, převažují extenzivní travní porosty. Rozptýlená zeleň se vyskytuje jen často v podobě doprovodů cest a toků, v případě soustav vrstevnicových mezí severně od Mladkova se s největší pravděpodobností jedná o pozůstatky středověké lužiny fixované trvalou dřevinnou vegetací.

Celková rozloha řešeného území činí 1 279,9 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území městyse vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že více než 1/3 plochy katastrálního území městyse zabírá lesní půda s 38,9 %. Lesy se uplatňují v rozsáhlých, ale i menších tvarově vždy velmi proměnlivých prvcích. V těsném závěsu jsou zde zastoupeny také trvalé travní porosty (29,6 %) a orná půda (21,6 %). Malý podíl využití půdy území mají ostatní plochy (7,0 %), zahrady (1,5 %), zastavěné (0,8 %) a vodní plochy (0,6 %).

Využití pozemků v městysi Mladkov (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 276 ha 21,6 %
Zahrady 19,3 ha 1,5 %
Trvalé travní porosty 378,2 ha 29,6 %
Lesní půda 498,2 ha 38,9 %
Vodní plochy 7,4 ha 0,6 %
Zastavěné plochy 10,7 ha 0,8 %
Ostatní plochy 90,0 ha 7,0 %
Celková výměra k. ú. 1 279,9 ha 100,0 %

 

Dopravní infrastruktura

Městys Mladkov leží na křižovatce silnic II. třídy číslo 311, respektive 312 a má velmi dobrou silniční a železniční dostupnost. V městysi leží významná železniční stanice na železniční trati 024 z Ústí nad Orlicí a Letohradu, která se v Lichkově větví na trať přes hranice s Polskem do Międzylesie a na trať do Dolní Lipky a dále na Králíky nebo Hanušovice. Autobusovou dopravu obstarávají místní linky na trasách Žamberk – Králíky – Červená Voda. Automobilovou dopravou je městys nejlépe dostupný z Prahy přes Hradec Králové (D11), Žamberk (č. 11) a dále po komunikacích č. 312 nebo č. 311. Z Brna je městys nejlépe dostupný přes Svitavy, Lanškroun (č. 43), Štíty (č. 11) a Králíky (č. 43).

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky území městyse spadá do provincie Česká vysočina, subprovincie Krkonošsko - jesenická soustava, oblasti Orlická podsoustava, celku Kladská kotlina, podcelku Králická brázda a okrsku Lichkovská brázda.

Půdotvornými substráty jsou v západní části zvětraliny vyvřelin a metamorfovaných hornin (kyselá až neutrální intruziva a metamorfika), ve východní části jsou to spraše. Zvětralinový plášť je třetihomího až druhohomího stáří. Tvoří jej převážně jílovito - písčité až jílovité zvětraliny, původně vzniklé za tropického klimatu na horninách algonkických (migmatity synkinematické) a ovlivněné čtvrtohorním zvětráváním. Čtvrtohorní pokryvy jsou plošně malé o nepatrných až malých mocnostech. V území se vyvinuly převážně písčitohlinité a hlinitopísčité hnědé horské lesní půdy místy s obsahem štěrku.

Výškové poměry na území městyse Mladkov

 

 

Sklonitostní poměry na území městyse Mladkov

 

Klimatické charakteristiky

Na území městyse Mladkov se podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) ve střední části městyse pohybuje v intervalu 7,1 - 8 °C a v okrajové části v intervalu 6,1 - 7 °C. Průměrný roční srážkový úhrn na území městyse je 801 - 1000 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) spadá území městyse do klimatických podoblastí MT3 a CH7.

Charakteristika vybraných klimatických podoblastí MT3 a CH7

Charakteristika MT3 CH7
Počet letních dnů 20 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 130 - 160 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 100 - 120
Počet zamračených dnů 120 - 150 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50