Povodňový plán obce KořenecJednací řád povodňové komise

Čl. 1

Základní ustanovení

 • Předsedou povodňové komise je podle zák. o vodách starosta obce Kořenec
 • Členové komise jsou jmenováni a odvoláváni předsedou komise
 • Komise je v době povodně povodňovým orgánem na území obce Kořenec
 • Sídlem povodňové komise je Obecní úřad Kořenec, v případě potřeby může být jednání svoláno i do jiného místa

 

Čl. 2

Činnost komise

 • Je dána statutem, schváleným povodňovou komisí obce Kořenec

 

Čl. 3

Svolání komise

 • Povodňovou komisi svolává předseda povodňové komise
 • Povodňová komise se schází

a) za povodně k projednávání potřebných opatření podle povodňové situace
b) mimo povodeň k projednávání organizačních a jiných závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi

 • Předseda povodňové komise je povinen komisi svolat na žádost místopředsedy nebo některého člena povodňové komise
 • Povodňová komise se svolává písemně, v naléhavých případech telefonicky, emailem nebo při ztrátě spojení lze využít i spojové prostředky HZS a policie ČR

 

Čl. 4

Jednání komise

 • Jednání povodňové komise řídí předseda, případně místopředseda povodňové komise
 • O jednání komise sestavuje zápis pověřený člen povodňové komise
 • Zápis podepsaný předsedou povodňové komise je předán všem členům komise do 14 dnů po zasedání
 • Za povodňové situace jsou závěry povodňové komise předávány členům operativně prostřednictvím faxů, emailů, pokud nejsou předány osobně.
 • Písemné zprávy a podklady pro jednání povodňové komise se předkládají předsedovi povodňové komise, a to nejpozději týden před zasedáním komise. Za povodňové situace nejpozději před zahájením jednání povodňová komise k písemným zprávám a podkladům se připojí formulace návrhu usnesení, které má povodňová komise přijmout
 • Povodňová komise přijímá závěry formou usnesení nebo doporučení
 • Ve sporných případech se rozhoduje hlasováním, rozhoduje většina hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne předseda povodňové komise
 • Členové povodňové komise mají právo žádat v případě potřeby o svolání povodňové komise
 • Povodňová komise je schopná činnosti a rozhodování v nutných případech ve složení minimálně nadpolovičního počtu členů komise, v případě nebezpečí z prodlení rozhoduje předseda nebo místopředseda povodňové komise. Ostatní členové budou o rozhodnutích vždy informováni, pokud možno předem, v naléhavých případech dodatečně (zápisem, záznamem aj.)

 

Čl. 5

Platnost jednacího řádu

Tento jednací řád nabývá platnosti schválením povodňovým orgánem obce Kořenec dne __________

 

 

______________________________________

Starosta obce Kořenec