Povodňový plán obce KořenecCharakteristika zájmového území

Obec Kořenec se nachází v Jihomoravském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Boskovice. K 1. 1. 2023 je v obci evidováno 366 obyvatel. Výměra řešeného území obce je 810,6 ha.

Území obce Kořenec

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území obce do provincie Česká vysočina, soustavy Česko-moravské, podsoustavy Brněnská vrchovina, celku Drahanská vrchovina, podcelku Konická vrchovina a okrsku Protivanovská planina. 

Protivanovská planina je plochá vrchovina, složená ze spodnokarbonských drob a břidlic. Má stupňovitě se zvedající reliéf rozčleněný plochými hřbety s úvalovitými údolími. Nad povrchem hřbetů místy vystupují izolovaná skaliska. Je to pramenná oblast Velké Hané, Bělé a zdrojnic Punkvy. Nejvyšším bodem jsou Skalky (735 m n. m.). Východní část planiny je vysoce zalesněná, ostatní část je středně zalesněná. Ve východní části převažují smrkové porosty s jedlí, borovicí a bukem. V části jižní převažují bukové porosty s jedlí nebo dubem.

Co se týče geologické charakteristiky, tak na většině katastrálního území dominuje droba. Ta je na některých místech doplněná břidlicí a prachovci. Intravilán obce je pak tvořen kamenitými až hlinitokamenitými sedimenty. Koryto dolní části Kořeneckého potoka je tvořeno písky a štěrky.

Struktura půdního fondu

Na většině území obce Kořenec dominuje půdní typ kambizem mesobazická. Výjimkou jsou pouze západní zalesněné části území, kde se nachází půdní typ kambizem dystrická a zastavěná část obce, kde se vyskytuje pseudoglej modální. Koryto dolní části Kořeneckého potoka je pak tvořeno půdním typem glej fluvický.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 810,6 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (347 ha). Zastavěné území má charakter převážně rodinných domů se zahradami a statků doplněné o zemědělský komplex nacházející se v severní části obce.

Využití pozemků v obci Kořenec (dle ČSÚ k 1. 1. 2023)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 266,9 ha 32,9 %
Zahrady 16,0 ha 2,0 %
Trvalé travní porosty 109,0 ha 13,5 %
Lesní půda 347,0 ha 42,8 %
Vodní plochy 3,2 ha 0,4 %
Zastavěné plochy 7,3 ha 0,9 %
Ostatní plochy 61,2 ha 7,5 %
Celková výměra k.ú. 810,6 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Kořenec se podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) pohybuje ve východní části území v intervalu 6,1 - 7 °C a v západní části území v intervalu 7,1 - 8 °C. Průměrný roční srážkový úhrn se pohybuje v intervalu 701 - 800 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) spadá západní část území obce do mírně teplé oblasti MT3 a východní část obce do chladné oblasti CH7.

Oblast MT3 se vyznačuje létem krátkým, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým. Přechodné období je normální až dlouhé s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírná, až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky.

Oblast CH7 se vyznačuje létem velmi krátkým až krátkým, mírně chladným a vlhkým. Přechodné období je dlouhé s mírně chladným jarem a mírným podzimem. Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT3 a CH7

Charakteristika MT3 CH7
Počet letních dnů 20 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 130 - 160 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 100 - 120
Počet zamračených dnů 120 - 150 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50

Vymezení klimatických oblastí na území obce Kořenec (dle Quitta, za období let 1961 - 2000)