Povodňový plán města Kelč



Analýza časových možností

Z vodních toků, které protékají městem Kelč, jsou k dispozici orientační postupové doby pro řeku Bečvu. Jelikož Bečva neprotéká zastavěným územím města, ale pouze zalesněným územím na hranici Němetic, nejsou pro město Kelč významné. 
Postupové doby jsou stanoveny na základě předchozích zkušeností. Rychlost postupu povodňových průtoků ovlivňuje stav vegetace, splaveniny, ledové jevy, šířka inundace, spádové stupně apod. 

Odhad tendence vývoje další povodňové situace, vycházející mimo jiné ze skutečného stavu nasycení půdy a nepříznivé předpovědi (vydatné srážky na více následujících dnů), je nejdůležitějším předpokladem pro včasné vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Včasné znamená dříve, než hladina směrodatné hodnoty skutečně dosáhne. Z tohoto důvodu je důležitá předpovědní služba zajišťovaná ČHMÚ ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem Povodí Moravy, s. p.

Orientační postupové doby povodňových průtoků