Povodňový plán města Dolní KouniceCharakteristika zájmového území

Město Dolní Kounice se nachází v Jihomoravském kraji na spojnici měst IvančicePohořelice asi 20 km jihozápadně od Brna. Leží v údolí řeky Jihlavy v průměrné nadmořské výšce 194 m. Mezi intravilánem města a chatovou oblastí na západní části katastru se nachází kamenolom na diorit. K 31. 12. 2022 bylo ve městě evidováno 2 560 obyvatel. Velikost města činí 897,1 ha.

Přehledová mapa

Katastrální území města Dolní Kounice

 

Geomorfologické charakteristiky

Geomorfologické členění:
Systém: Alpsko-himalájský
Provincie: Západní Karpaty
Soustava: Českomoravská soustava
Podsoustava: Brněnská vrchovina
Celek: Bobravská vrchovina
Podcelek: Lipovská vrchovina
Okrsek: Silůvecká pahorkatina, Bránická kotlina

Okrsek Silůvecká pahorkatina se rozkládá na většině katastrálního území města. Jedná se o členitou pahorkatinu na hranici s Dyjsko-svrateckým úvalem složenou z hrástí a prolomů. Podloží je tvořeno biotickými granodiority a diority brněnského plutonu, ve sníženinách se nacházejí čtvrtohorní usazeniny. Leží v 1.–2. vegetačním stupni, je málo zalesněn dubohabrovými pařezinami a akátovými porosty, převažují však pole, vinice a sady.

Okrsek Bránická kotlina je malý celek v údolí řeky Jihlavy. Vzniká ve vyvřelinách brněnského plutonu a je vyplněn miocenními usazeninami. Kotlina je spojená průlomovým údolím Jihlavy s Kounickou kotlinou.

Geologie

Na území města Dolní Kounice se rozprostírá velké množství hornin. Nejvíce je v území zastoupen biotický granodiorit   dále se zde rozprostírá diorit. V okolí vodních toků se nacházejí nivní sedimenty a veškeré sníženiny jsou pokryty nezpevněnými sedimenty spraší a sprašových hlín.

 

Struktura půdního fondu

Z hlediska půdních typů se na území nejvíce rozprostírají hnědozemě modální (v některých údolnicích hnědozemě oglejené), dále se v severozápadní části a v intravilánu města nacházejí kambizemě modální. V okolí vodních toků je rozprostřena fluvizem modální. Ostrůvkovitě se v katastrálním území vyskytují kambizemě rankerové až rankry, popřípadě hnědozemě psefitické.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 897,1 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území města vyskytují. Data města jsou porovnána s celorepublikovým zastoupením jednotlivých druhů pozemků. Nejvíce se na území vyskytují zemědělské pozemky (68,4 %), které mají o pětinu vyšší zastoupení než v rámci celé ČR. Orná půda (17,0 %) má zastoupení méně než poloviční a trvalé travní porosty (3,4%) čtvrtinové. Výrazně více jsou zastoupeny ostatní zemědělské pozemky, vinohrady (24,0 %) mají stonásobné zastoupení, ovocné sady (10,5 %) dvacetinásobné a zahrady (13,5 %) šestinásobné. V rámci nezemědělských pozemků se v katastrálním území nacházejí lesy (8,4 %) s třetinovým zastoupením oproti ČR, vodní plochy (2,8 %) se srovnatelným zastoupením, zastavěné plochy (3,0 %) a ostatní plochy (17,4 %) s téměř dvojnásobným zastoupením.

Využití pozemků ve městě Dolní Kounice (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Zemědělská půda celkem 613,7 ha 68,4 %
  Orná půda 152,4 ha 17,0 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinohrady 215,2 ha 24,0 %
Zahrady 121,2 ha 13,5 %
Ovocné sady 94,3 ha 10,5 %
Trvalý travní porost 30,6 ha 3,4 %
Nezemědělská půda celkem 283,4 ha 31,6 %
  Lesní pozemky 75,6 ha 8,4 %
Vodní plochy 25,1 ha 2,8 %
Zastavěná plocha a nádvoří 26,8 ha 3,0 %
Ostatní plochy 155,9 ha 17,4 %
Celková výměra katastrálního území 897,1 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Na území města Dolní Kounice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 501 - 550 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území města do teplé klimatické oblasti T2.

Teplá klimatická oblast T2 se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým s mírným přechodným obdobím a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou a velmi krátkou dobou trvání sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 500–600 mm s počtem dní se srážkami nad 1 mm 90–100 dní, průměrné roční teploty jsou okolo 8–9 °C, počet dnů se sněhovou pokrývkou je 40–50.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50