Povodňový plán obce DobřívOdtokové poměry

Řeka Klabava má v zájmovém území vymezeno záplavové území včetně aktivní zóny. Záplavové území vodního toku v ř. km 0,000 – 36,432 bylo vyhlášeno Krajským úřadem Plzeňského kraje dne 1.7.2016. Toto opatření obecné povahy č.j. ŽP/12706/14 nabývá účinnosti od 16. 7. 2016.
Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Rozvodnění malých toků má při dlouhotrvajících deštích za následek i zvýšení hladiny Klabavy. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů.

Odtokové poměry dále ovlivňují:

  • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů.
  • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
  • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných toků ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
  • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
Mezi místa, které mohou zhoršit průběh povodňové situace, se řadí místa s omezenou průtočností, jako jsou mostní profily, překážky v průtočném profilu, nebezpečná místa pro vznik ledových bariér a jiných zátarasů, odplavitelné materiály podél toku apod. V obci Dobřív je takovýmto místem Švédský most v centru obce, kde je vysoká pravděpodobnost vzniku tvorby ledových jevů. Mezi další místa omezující odtok lze zařadit lávku přes Klabavu a mostek přes Kudibal.
Místa omezující odtokové poměry na území obce Dobřív

Místa omezující odtokové poměry v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


 Místa omezující odtokové poměry

 


Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Místa ohrožení přívalovou povodní na území obce Dobřív

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívací plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívací plochy (≥ 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (≥ 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry a to velikost přispívací plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívací plochy (≥ 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000.

Kritická místa Dobřív

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území obce Dobřív metodou kritických bodů


Charakteristika kritických bodů na území obce Dobřív

Dle metodiky se v katastrálním území obce nachází jeden kritický bod z hlediska přívalové povodně. Jedná se o málo kapacitní mostek na vodním toku Kudibal, v místě vtoku do intravilánu obce Dobřív. Přívalové srážky či dlouhotrvající deště však mohou způsobit problémy kdekoliv, pokud dojde k přesycení půdy v povodí a plošnému odtoku vody.
Bleskové povodně vznikající na svazích nad obcí, po nasycení dílčího povodí, mohou způsobit povodeň v obci a ohrozit obytné domy. V obci Dobřív je vyznačeno 6 takovýchto míst s rizikem bleskové povodně, mimo vodní tok.

Identifikace odtokových linií s přispívající plochou povodí > 5 ha

V rámci projektu "Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice" byla vytvořena mapová kompozice odtokové poměry, z níž je čerpáno v následujícím grafickém výstupu. Jedná se o identifikaci odtokových linií (dráhy přímého povrchového odtoku) s přispívající plochou povodí > 5 ha. Tyto odtokové linie mohou dát za vznik soustředěnému povrchovému odtoku, který může způsobit škody na území obce Dobřív. Odtokové linie nezohledňují aktuální využití pozemků ani jiné skutečnosti, které mají vliv na přerušení soustředěného povrchového odtoku.

Odtokové linie s plochou sběrného povodí > 5 ha na území obce Dobřív

Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Mezi místa, které mohou zhoršit průběh povodňové situace, se řadí místa s omezenou průtočností, jako jsou mostní profily, překážky v průtočném profilu, nebezpečná místa pro vznik ledových bariér a jiných zátarasů, odplavitelné materiály podél toku apod. V obci Dobřív je takovýmto místem Švédský most v centru obce, kde je vysoká pravděpodobnost vzniku tvorby ledových jevů.
Místa výskytu ledových jevů na území obce Dobřív

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

  • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku.
  • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům.
V zájmovém území se nachází dvě drobné vodní nádrže. V obci Dobřív je na přítoku Klabavy Huťský rybník (1,47 ha) a v části Pavlovsko se nachází bezejmenný rybník o rozloze 0,39 ha. Na východní hranici katastrálního území s obcí Strašice se na Mlýnském náhonu nachází soustava rybníků. Největší z nich má rozlohu 0,80 ha. Žádná vodní nádrž v území se neřadí do evidence vodních děl I. – IV. kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu.

Mimo zájmové území se na řece Klabavě nachází tři významná vodní díla: VD Klabava , Hořejší padrťský rybník a Dolejší padrťský rybník , které z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu spadají do kategorie III.

Název vodní nádrže ID vodní nádrže Plocha vodní nádrže [ha] Vlastník Provozovatel
VD Klabava 111010360002 39,12 Povodí Vltavy, s. p. Povodí Vltavy, s. p.
Hořejší padrťský rybník 111010060002 78,79 ČR - MO VLS Hořovice
Dolejší padrťský rybník 111010060006 30,69 ČR - MO VLS Hořovice
Seznam vodních děl ovlivňujících odtokové poměry na území obce Dobřív

Vodní díla v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Protipovodňová opatření

Na území obce Dobřív nejsou vybudována ani plánována žádná protipovodňová opatření. Nad obcí Dobřív jsou v Brdech naplánované suché retenční nádrže, jejichž výstavba nemá prozatím stanovený termín realizace.
Protipovodňová opatření na území obce Dobřív