Povodňový plán obce DobřívHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Dobřív

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dobřív a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Dobřív je řeka Klabava.
Klabava pramení 3,5 km jihovýchodně od Padrtě v nadmořské výšce 678 m a ústí zprava do Berounky u Chrástu ve výšce 286 m n. m. Celková délka toku je 52 km a průměrný průtok při ústí 2,10 m3/s. Na horním toku jsou dva významné rozsáhlé rybníky – Hořejší Padrťský rybník a Dolejší Padrťský rybník a několik menších rybníků. Vodní tok od pramene po ř. km 37 protéká chráněným územím CHKO Brdy a zachoval si tak svůj přirozený charakter. Dále protéká obcemi Strašice a Dobřív, kde se stáčí na severozápad k městu Rokycany. Významnými přítoky v zájmovém území jsou: Ledný potok, Vlčí potok a Kudibal. Jsou to levostranné přítoky, které pramení v Brdské vrchovině a protékají z části nepřístupným územím.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Klabava

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hrádek 26,14 1,14 16,5 42,7 58,3 99,6 129
Nová Huť 6,95 2,15 23,5 70,2 100 188 248


Vodní toky na území obce Dobřív


Základní údaje o vodních nádržích na území obce Dobřív

Přehled vodních nádrží na území obce Dobřív naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".

V zájmovém území se nachází dvě drobné vodní nádrže. V obci Dobřív je na přítoku Klabavy Huťský rybník (1,47 ha) a v části Pavlovsko se nachází bezejmenný rybník o rozloze 0,39 ha. Na východní hranici katastrálního území s obcí Strašice se na Mlýnském náhonu nachází soustava rybníků. Největší z nich má rozlohu 0,80 ha. Žádná vodní nádrž v území se neřadí do evidence vodních děl I. – IV. kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu.

Mimo zájmové území se na řece Klabavě nachází tři významná vodní díla: VD Klabava, Hořejší Padrťský rybník a Dolejší Padrťský rybník, které z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu spadají do kategorie III.
Název vodní nádrže ID vodní nádrže Plocha vodní nádrže [ha] Vlastník Provozovatel
VD Klabava 111010360002 39,12 Povodí Vltavy, s. p. Povodí Vltavy, s. p.
Hořejší Padrťský rybník 111010060002 78,79 ČR - MO VLS Hořovice
Dolejší Padrťský rybník 111010060006 30,69 ČR - MO VLS Hořovice