Povodňový plán obce DobřívCharakteristika zájmového území

Obec Dobřív leží ve východní části Plzeňského kraje, asi 7 km jihovýchodně od Rokycan, jež jsou příslušnou obcí s rozšířenou působností. Obec se skládá ze tří katastrálních území: Dobřív, Dobřív v Brdech a Pavlovsko. V obci je evidováno 1 314 obyvatel (k 31.12.2021, zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze). Obec leží v nadmořské výšce 417 m n. m.

Vstiek

 

Katastrální území obce Dobřív

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Zájmové území se nachází v Brdské vrchovině a do jižní části území zasahuje CHKO Brdy. Brdská vrchovina je složená z proterozoických a prvohorních souvrství, zejména břidlice, pískovce a křemence. Jedná se o strukturně denudační reliéf s širokými zaoblenými hřbety, strmými strukturními svahy a četnými tvary periglaciálního zvětrávání a odnosu – vrcholová skaliska a sutě. Zájmové území se rozkládá v podcelku Brdy a leží převážně v okrsku Strašická vrchovina. Strašická vrchovina je kerná vrchovina, tektonicky narušená podélnými i příčnými zlomy, se širokými údolími. Nejvyšším bodem vrchoviny je vrch Žďár (629 m n. m.), který se nachází v zájmovém území, v k. ú. Pavlovsko. Naopak nejnižší bod v území se nachází v místě, kde řeka Klabava opouští zájmové území (400 m n. m.), na hranicích Brdské vrchoviny a Plzeňské pahorkatiny.

Odtokové poměry a riziko povodní při přívalových srážkách odpovídají horskému charakteru krajiny. Obec se nachází na západní, návětrné straně Brd a může zde docházet k orografickému zesílení srážek. Zájmová oblast spadá dle hydrogeologické rajonizace do rajonu č. 6230 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky. Vyskytují se zde převážně břidlice a droby a dominuje puklinová propustnost.

Struktura půdního fondu

Na většině území se nacházejí ilimerizované půdy - luvizemě. Jedná se o půdy s výrazně vyběleným eluviálním horizontem. Ve vyšších polohách se vyskytují kambizemě a podzoly, na vrcholcích pak místy půdy s vysokým podílem skeletu - rankery. V nivě řeky Klabavy se z nivních sedimentů vyvinula fluvizem. Na vlhkých místech, ve sníženinách se vyskytují gleje. Jedná se o středně těžké, hluboké půdy, bez skeletu.

 

Využití pozemků v obci Dobřív  (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 229,59 ha 8,47 %
Chmelnice 0,00 ha 0.00 %
Vinice 0,00 ha 0.00 %
Zahrady 46,46 ha 1,71 %
Sady 0,6 ha 0.02 %
Trvalé travní porosty 107,39 ha 3,96 %
Lesní půda 2050,59 ha 75,63 %
Vodní plochy 16,78 ha 0,62 %
Zastavěné plochy 23,27 ha 0.86 %
Ostatní plochy 236,76 ha 8,73 %
Celková výměra k.ú. 2 711,44 ha 100.00 %


Klimatické charakteristiky

Území leží v mírně teplé klimatické oblasti MT10 (Quittova klimatická klasifikace za období let 1961 - 2000). Oblast se vyznačuje průměrnou lednovou teplotou - 2 až - 3 °C, červencovou 17 - 18 °C a průměrným úhrnem srážek ve vegetačním období 400 - 450 mm a v zimním období 200 – 250 mm. Sněhová pokrývka zde leží v průměru 50 - 60 dní.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti MT 10

Charakteristika MT 10
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50