Povodňový plán obce ČelechoviceCharakteristika zájmového území

Obec Čelechovice se rozkládá ve vzdálenosti cca 8 km severozápadním směrem od města Přerova, a nachází se v Olomouckém kraji, v okrese Přerov. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž město Přerov. K 1. 1. 2021 bylo v obci evidováno 123 obyvatel.  V obci se nachází knihovna a hřiště. Také zde najdeme kapli sv. Antonína.

 

Katastrální území obce Čelechovice

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do Krkonošsko-jesenické soustavy, Jesenické podsoustavy, celku Nízký Jeseník, podcelku Tršická pahorkatina a okrsku Přáslavická pahorkatina.

Poslední zmiňovaný okrsek se nachází v severozápadní části Tršické pahorkatiny. Jedná se o plochou pahorkatinu s celkovou rozlohou 86,95 km2. Přáslavická pahorkatina je lokalizována převážně na spodnokarbonských břidlicích a drobách moravských vrstev. Vyskytují se zde i badenské sedimenty a spraše. Povrch je plochý s rozsáhlými plošinami holoroviny, s široce zaoblenými rozvodními hřbety a s rozevřenými údolími.

Z geologického hlediska leží území obce především na spraších a sprašových hlínách, koryta toků jsou pak tvořena smíšenými sedimenty. Výjimku tvoří jihozápad a jihovýchod území, zde bychom nalezli břidlice, droby či prachovce.

Struktura půdního fondu

Majoritní zastoupení mají na území obce modální hnědozemě, v jednotkách procent (koryta toků) jsou na území hnědozemě glejové, popř. modální kambizemě.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Velikost obce činí 213 ha, z toho cca 89,4 % tvoří orná půda, 0,5 % lesy, 1,2 % zastavěné plochy, 0,4 % vodní plochy a 5,6 % ostatní plochy.

Využití pozemků v obci Čelechovice (dle ČSÚ k 31. 12. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 190,4 ha 89,4 %
Zahrady 5,3 ha 2,5 %
Trvalé travní porosty 0,9 ha 0,4 %
Lesy 1,1 ha 0,5 %
Vodní plochy 0,9 ha 0,4 %
Zastavěné plochy 2,6 ha 1,2 %
Ostatní plochy 11,8 ha 5,6 %
Celková výměra k. ú. 213,0 ha 100,0 %

Klimatické charakteristiky 

Na území obce Čelechovice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) v intervalu 13,1 - 14 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 600 mm.

Z klimatologického hlediska spadá území obce Čelechovice do teplé oblasti T2. Tato oblast se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem a naopak krátkou, mírnou zimou s počtem dnů se sněhovou pokrývkou v rozmezí od 40 do 60 dnů. Počet letních dnů se uvádí mezi 50 - 60 a počet mrazových dnů 100 - 110. Průměrná teplota vzduchu v lednu dosahuje hodnot -2 až -3 °C a v červenci 18 až 19 °C. Další charakteristikou je srážkový úhrn ve vegetačním období, který se pohybuje v rozmezí 350 - 400 mm a v zimním období 200 - 300 mm.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T2

Klimatické charakteristiky T2
Počet letních dnů 50 až 60
Počet dnů s prům. tepl. 10°C a více 160 až 170
Počet mrazových dnů 100 až 110
Počet ledových dnů 30 až 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 až -3
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 až 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 až 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 až 9
Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 až 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 až 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 až 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 až 50
Počet zamračených dnů 120 až 140
Počet jasných dnů 40 až 50