Povodňový plán obce ČelechoviceCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

V obci Čelechovice není stanovené záplavové území. Přesto je při povodni (způsobené především přívalovými srážkami) ohrožováno zhruba 7 budov, 21 obyvatel, z toho 1 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Při povodňových situacích může dojít k ohrožení obytných budov zpětným vzdutím vody v kanalizaci nebo při vzestupu hladiny podzemní vody. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.
Ohrožené objekty na území obce Čelechovice - agregované

Ohrožující objekty

Na území Čelechovic se nenachází žádný ohrožující objekt.
Ohrožující objekty na území obce Čelechovice
Kontaminovaná místa na území obce Čelechovice

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Čelechovice.

Všechny povodňové plány jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Obecním úřadu Čelechovice v kanceláři starosty obce.