Povodňový plán městyse ZloniceHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území městyse Zlonice

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Zlonice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Městys Zlonice spadá do působnosti Povodí Vltavy, státní podnik. Nejvýznamnějším vodním tokem na území městyse je Zlonický potok (IDVT: 10100198). Číslo hydrologického pořadí 1-12-02-066, 1-12-02-068. Potok pramení v lesích severovýchodního Džbánu v nadmořské výšce 425 m. Pramen Zlonického potoka nese název Karlova studánka, který leží na území Přírodního parku Džbán. Od pramene Zlonický potok plyne severovýchodním směrem, prvních několik kilometrů lesnatým Bílichovským údolím, z něhož pod Bílichovem vystupuje do otevřené krajiny Dolnooharské tabule. U Klobuk Zlonický potok zleva přijímá nejvýznamnější ze svých přítoků, Žerotínský potok, a stáčí svůj běh k východu. Zlonický potok proniká do území městyse ze západu, kde protéká otevřeným údolím do místní částí Lisovice, vodní nádrže v Brůdku, intravilánu městyse Zlonice a pokračuje směrem na východ do místní části Břešťany a Tmáň, kde opouští území městyse Zlonice. Zlonický potok následně protéká katastrálním územím Černuc a Nabdín. V k. ú. Nabdín se vlévá jako levostranný přítok do Bakovského potoka. Délka Zlonického potoka činí 26,9 km s plochou povodí 105,4 km2. Dále zájmovým územím protéká Dřínovský potok a bezejmenné vodní toky (IDVT 10283714, 10267702, 10246971, 10282223). 

 

Stupně povodňové aktivity Zlonického potoka 

Profilř. kmI. SPA [cm]II. SPA [cm]III. SPA [cm]
Hlásný profil kat. C Břešťany 6,5 70 100 145

Vodní toky na území městyse Zlonice


Základní údaje o vodních dílech na území městyse Zlonice

Přehled vodních děl na území městyse Zlonice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území městyse Zlonice se nachází 3 vodní nádrže, retenční nádrž V Brůdku, rybník Plovka a rybník v místní části Vyšínek. Průtočná retenční nádrž V Brůdku se nachází na okraji intravilánu místní části Zlonice, skrz ní protéká Zlonický potok směrem k rybníku Plovka, který dále pokračuje přes intravilán městyse. Rybník v místní části Vyšínek se nachází v intravilánu místní části a zároveň je pramenem pro Bezejmenný tok (IDVT: 10283714).