Povodňový plán městyse ZloniceCharakteristika zájmového území

Městys Zlonice se nachází ve Středočeském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Slaný, od něhož je vzdálena asi 6 km. První písemná zmínka o městyse pochází z roku 1318. K  1. 1. 2020  dle ČSÚ zde žilo 2 263 obyvatel a jeho velikost činí 1 606 ha. Městys je dále členěn do pěti místních částí Zlonice, Tmáň, Břešťany, Lisovice a Vyšínek. 

Z hlediska ochrany přírody celé území městyse spadá do krasového a pseudokrasového území české křídové pánve a dále do severní části městyse zasahuje nadregionální biokoridor.

Městys Zlonice je z hlediska využití půdy z 80% tvořen ornou půdou, do které spadají také dvě chmelnice v severní části městyse. Zbytek území je zejména tvořen zástavbou TTP.

 

Katastrální území městyse Zlonice

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území soustavy Česká tabule, podsoustavy Středočeská tabule, celku Dolnooharská tabule, podcelku Řípská tabule a okrsku Perucká tabule. 

Terén v městyse Zlonice je poměrně rovinatý, s nadmořskou výškou 220 - 273 m n. m. 

Zájmové území městyse je z geologického hlediska tvořeno především spraší a sprašovou hlínou. Okolí toku Zlonického potoka je tvořeno fluviálními sedimenty, které dále obklopují hnědočervené jílovce, prachovce, pískovce, arkózovité pískovce, slepence. Ostrůvkovitě se zde také nachází sedimenty zpevněné, jako jsou jílovce, prachovce, pískovce křemenné, jílovité, glaukonitické, slepence. 


Struktura půdního fondu

V území městyse Zlonice jednoznačně dominuje půdní typ černozem a její variety. Výjimku tvoří část území městyse kopírující Zlonický potok, která je tvořená fluvizemí i jejími variety. 

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 1 607 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území městyse vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (1 243 ha). Zemědělská půda (86,9 %) je dále tvořená chmelnicemi (92 ha), trvalými travními porosty (21 ha), zahradami a ovocnými sady (40 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plocha (141 ha), zastavěné plochy a nádvoří (46 ha) a lesní plochy (11 ha). Vodní plochy se rozkládají pouze na 12 ha.

Využití pozemků v městyse Zlonice (dle ČSÚ k 31. 12. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1 243 ha 77,3 %
Chmelnice 92 ha 5,7 %
Vinice 0 ha 0,0 %
Zahrady 33 ha 2,1 %
Sady 7 ha 0,4 %
Trvalé travní porosty 21 ha 1,3 %
Lesní půda 11 ha 0,7 %
Vodní plochy 12 ha 0,7 %
Zastavěné plochy 46 ha 2,9 %
Ostatní plochy 141 ha 8,8 %
Celková výměra k.ú. 1 607 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Na území městyse Zlonice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 10,1 - 11 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 450 - 500 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území městyse do teplé klimatické oblasti T4.

Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou a velmi krátkou dobou trvání sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 300 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 9 - 10 °C. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T4

Charakteristika T4
Počet letních dnů 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 19 - 20
Průměrná teplota v dubnu [°C] 9 - 10
Průměrná teplota v říjnu [°C] 9 - 10
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 - 90
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 300 - 350
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 110 - 120
Počet jasných dnů 50 - 60