Povodňový plán obce Velká nad VeličkouOrganizace hlídkové služby

Hlídková služba sleduje vývoj povodňové situace na území obce Velká nad Veličkou, zajišťuje údaje potřebné pro výkon hlásné povodňové služby, pro řízení a koordinaci povodňových opatření a pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně.

Hlídková služba je v období mimo povodňovou aktivitu zajišťována obecním úřadem Velká nad Veličkou. V období povodně je zajišťována operativně povodňovými orgány - pověřenými členy povodňové komise obce, popřípadě dalšími pověřenými osobami z řad občanů.

Hlídková služba zahajuje svou činnost, dojde-li ke zvýšenému nebezpečí povodně na území obce Velká nad Veličkou. Pochůzková hlídková služba v terénu je důležitá zejména při II. a III. stupni povodňové aktivity. Hlídkové služby pracují obvykle nepřetržitě, ve směnách. Zahajují a ukončují činnost na pokyn předsedy povodňové komise obce, v jeho nepřítomnosti na pokyn jiného člena povodňové komise. Podnětem k zahájení činnosti jsou většinou informace předpovědní povodňové služby a vlastní poznatky a informace o možnosti vzniku povodně. Na území obce Velká nad Veličkou se jedná o celkové sledování vodotečí na území obce, zejména potenciálně nebezpečných míst a hlásných profilů. Ze všech těchto obhlídek se provede foto či video dokumentace.

Hlídkovou povodňovou službu vykonávají vybraní členové povodňové komise. Kontakty jsou specifikovány v Příloze Důležité kontakty část Hlásná a hlídková služba

Co se kontroluje:

  • místa určená ke sledování směrodatných limitů vodního stavu (hlásné profily)
  • úseky vodních toků v obci, kapacita všech mostů, lávek a propustků (současně se přijímají opatření k zabránění ucpání průtočných profilů a k zajištění hladkého odtoku vody a plavenin), zároveň se sleduje i vývoj povodňové situace na vodních tocích nad obcí
  • stav kanalizace, kanalizačních vyústí do vodních toků, kanalizačních vpustí
  • kritické oblasti a místa

Četnost pozorování vodní hladiny v hlásných profilech:

  • při vzniku I. SPA: minimálně 1x denně, při trvající stoupající tendenci minimálně 2 - 3x denně
  • při vzniku (vyhlášení) II. SPA: minimálně 2x denně, podle situace i častěji
  • při vzniku (vyhlášení) III. SPA: vodní stavy se kontrolují 3x denně, popřípadě častěji - podle vývoje povodňové situace
Hlídková služba předává informace ihned předsedovi povodňové komise, popřípadě pověřenému členovi povodňové komise. Povodňová komise obce Velká nad Veličkou poskytuje tyto informace po jejich vyhodnocení a zvážení situace je vždy od dosažení II. SPA předává dalším účastníkům povodňové ochrany. V souladu s povodňovým plánem bude hlásná služba informovat správce vodního toku (Lesy České republiky, s. p., Povodí Moravy, s. p.) o vývoji povodňové situace.

Pokyny pro hlídkovou službu:

Jakmile nastane nebezpečí povodně a hladina dosáhne výše rozhodné pro vyhlášení povodňové aktivity, začíná činnost hlídkové služby. Hlídková služba posílá zprávy (telefonicky, osobně) povodňovému orgánu obce Velká nad Veličkou. Povodňový orgán zajistí hlásnou službu ohroženým občanům a organizacím pomocí místního informačního systému (rozhlasu a sirény), operativně jinak - telefonicky, SMS, osobním doručením.

Stav, rozhodný pro odesílání varovných zpráv, je daný hladinou na vodočtu nebo není-li vodočet, dostoupí-li hladina dohodnuté výšky. Kde není vodočet ani není dohodnuta výška hladiny vody v toku, začíná odesílání varovných zpráv nebezpečí povodně v době, kdy hrozí vážné škody na životech nebo na majetku. Hlášení se podá včas se zřetelem na vývoj počasí.

KONTAKTY: Příloha: Plán spojení na důležité organizace