Povodňový plán obce Velká nad VeličkouOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Veselí nad Moravou.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Velká nad Veličkou.

Osoby na území obce Velká nad Veličkou budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Na území obce Velká nad Veličkou jsou způsobovány povodně především při přívalových srážkách. Přívalové deště rychle rozvodní postranní přítoky vodního toku Velička a poté i samotný vodní tok Velička. V korelaci s předchozími zkušenostmi obce s povodněmi byla stanovena místa dopravního omezení především v intravilánu obce Velká nad Veličkou . Místa dopravního omezení jsou stanovena v místech záplavového území při Q100 (při průniku s komunikacemi) a v místech zatopení komunikací při přívalových srážkách.
S ohledem na výše popsaný scénář povodně jsou stanoveny tři objízdné trasy pro obec Velká nad Veličkou. Objízdné trasy mohou zároveň sloužit i jako evakuační trasy pro obyvatele obce Velká nad Veličkou v případě povodňového ohrožení. První objízdná (evakuační) trasa, která vede na sever od obce Velká nad Veličkou, kopíruje komunikaci I. třídy I/71, v obci Louka se napojuje na komunikaci III. třídy III/4992 která vede až do obce Lipov. Druhá objízdná (evakuační) trasa, která vede na západ od obce Velká nad Veličkou, kopíruje komunikaci III. třídy III/49912, v obci Hrubá Vrbka se napojuje na komunikaci III. třídy III/49918, která vede na jihozápad od obce Lipov. Třetí objízdná (evakuační trasa), která vede na jih od obce Velká nad Veličkou, kopíruje komunikaci I. třídy I/71, na jih od obce Velká nad Veličkou se napojuje na komunikaci III. třídy III/49918, která vede až na jihozápad od obce Lipov .
Dopravní omezení na území obce Velká nad Veličkou
Objízdné trasy na území obce Velká nad Veličkou

Dopravní omezení  a objízdné trasy  v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.