Povodňový plán obce Světlá HoraCharakteristika zájmového území

Obec Světlá Hora leží v podhůří Hrubého Jeseníku, je tvořena 5 částmi - Světlá, Stará Voda, Suchá Rudná, Podlesí a Dětřichovice. Obec leží v průměrné nadmořské výšce 595 m přibližně 8 km severozápadně od města Bruntál, v jehož správním obvodu se nachází. První historická zmínka o obci se v historických pramenech datuje k roku 1267. K 1. 1. 2023 bylo v obci evidováno 1 359 obyvatel. Rozloha obce je 4 301,3 ha.

Obec protíná hranice CHKO Jeseníky. V okolí se nachází turistická centra Karlov, Malá Morávka a lázně Karlova Studánka, které jsou celoročně hojně navštěvovány milovníky zimních sportů, cyklistů a turistů. 

 

Katastrální území obce Světlá Hora

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území je 4 301,3 ha. Níže uvedená tabulka popisuje souhrnně procentuální podíly využití jednotlivých druhů pozemků. Z tabulky je patrné, že největší zastoupení má na katastru obce Světlá Hora lesní půda (49,4 %) a následně trvalé travní porosty (35,1 %).

V území obce Světlá Hora jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho variety. Dalším půdním typem, který se vyskytuje v nivách vodních toků v území obce Světlá Hora je glej a jeho variety. 

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Využití pozemků v obci Světlá Hora (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 364,34 ha 8,5%
Chmelnice 0,00 ha 0,0 %
Vinice 0,00 ha 0,0 %
Zahrady 38,18 ha 0,9 %
Sady 0,00 ha 0,0 %
Trvale travní porosty 1508,15 ha 35,1 %
Lesní půda 2125,67 ha 49,4 %
Vodní ploch 10,95 ha 0,3 %
Zastavěná plocha  30,45 ha 0,7 %
Ostatní plocha 223,50 ha 5,2 %
Celková výměra 4301,34 ha 100 %

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, soustavy Krkonoško-jesenická, podsoustavy Jesenická. Části obce Světlá a Dětřichovice patří do celku Nízký Jeseník, podcelku Bruntálská vrchovina a okrsku Světlohorská vrchovina. Části obce Stará Voda, Suchá Rudná a Podlesí patří do celku Hrubý Jeseník, podcelku Medvědská hornatina a okrsku Vrbenská vrchovina.

Výškové poměry obce Světlá Hora

 

Sklonitostní poměry na území obce Světlá Hora

Klimatické charakteristiky

Na území obce Světlá Hora je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 6,1 - 7 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 701 - 800 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá katastr obce Světlá Hora do chladné podoblasti CH7.

Lokalita se tak vyznačuje dlouhým a mírně chladným jarem, velmi krátkým až krátkým, mírně chladným a vlhkým létem, podzim je dlouhý a mírný a zima je dlouhá, mírně vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky. 

Charakteristika klimatické oblasti CH7

Charakteristika CH7
Počet letních dnů 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140
Počet mrazových dnů 140 - 160
Počet ledových dnů 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100 - 120
Počet zamračených dnů 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50