Povodňový plán městyse SlavětínHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území městyse Slavětín

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Slavětín a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území městyse Slavětín spadá do působnosti Povodí Ohře, státní podnik.

Územím protékají pouze dva významnější vodní toky - Ohře a Slavětínský potok.

Ohře pramení v Horních Francích na území Bavorska v Německu. Protéká německou částí Smrčin a u zaniklé osady Pomezná se dostává do Česka. Řeka teče od západu k východu územím Karlovarského kraje. Po opuštění Smrčin protéká postupně geomorfologickými celky Chebská pánev, Sokolovská pánev, Slavkovský les a Doupovské hory. Před obcí Okounov se stáčí do Ústeckého kraje. U okraje Kadaně opouští Doupovské hory a protéká Mosteckou pánví až k městu Postoloprty. Za městem již pokračuje v Dolnooharské tabuli až do Litoměřic, kde se vlévá do Labe. Na území městyse Slavětín se Ohře vyskytuje v k. ú. Kystra, kde protéká jeho severní hranicí. Mezi významné přítoky Ohře se řadí například: Odrava, Teplé, Blšanka, Bystřice, Plesné, Rolava, Slatinný potok atd. Její tok je dlouhý 316 km, z čehož 246,55 km se nachází na území České republiky. Povodí má rozlohu 5 614 km2.

Dále městysem protéká Slavětínský potok. Pramení v centru k. ú. Slavětín v retenční nádrži, obtéká kolem areálu Agrofarmy a v k. ú. Kystra se vlévá do Ohře. Délka Slavětínského potoka činí téměř 3 km. Na severu městyse napájí soustavu tří menších rybníků.

Vodní tok Ohře je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

 

Vodní toky na území městyse Slavětín


Základní údaje o vodních dílech na území městyse Slavětín

Přehled vodních děl na území městyse Slavětín naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území městyse Slavětín se nachází pět vodních děl. Čtyři z nich se nachází na vodním toku Slavětínský potok v severní části a jedno v intravilánu k. ú. Slavětín.