Povodňový plán obce RybníkyOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení:

  • Policii ČR, obvodní oddělení Moravský Krumlov
  • Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, cestmistrovství Moravský Krumlov pro silnice II. a III. třídy

Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Moravský Krumlov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Rybníky.

Osoby na území obce Rybníky budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních z řeky Rokytné hrozí zaplavení silnice č. II/413 v oblasti jižního výjezdu z obce směrem na Dobelice, silnice za mostem a most se nachází v záplavovém území Q20 až Q100. K zaplavení došlo v letech 1985, 1997 a 2006. Na mostě a části silnice na jih byla provedena oprava v roce 2008, kdy došlo ke zvýšení nivelity vozovky.
Dopravní omezení na území obce Rybníky
Vlivem hrozícího zaplavení jižní části silnice č. II/413 jsou navrženy 2 objízdné trasy:
  • východní vede podél železniční stanice v Rakšicích do Moravského Krumlova a pak severní částí silnice č. II/413 do Rybníků
  • západní vede přes Vémyslice do Tulešic, odsud přes Dolní Dubňany a Dobřínsko do Moravského Krumlova a pak zase po silnici č. II/413 do Rybníků
Objízdné trasy na území obce Rybníky

Dopravní omezení objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.