Povodňový plán obce RybníkyCharakteristika zájmového území

Obec Rybníky leží na řece Rokytné v Jihomoravském kraji a sousedí severní a východní hranicí s městem Moravský Krumlov. Obec byla roku 1980 připojena k Moravskému Krumlovu, ale o deset let později se znovu osamostatnila. Jméno obce pochází od mnoha rybníků, které se nacházely v minulosti v okolní krajině, jako jediný se zachoval rybník přímo v intravilánu obce. K 1. 1. 2021 (dle dat ČSÚ) bylo v obci evidováno 449 obyvatel. Velikost obce činí 842,0 ha.

 

Přehledová mapa

Katastrální území obce Rybníky

 

Geomorfologické charakteristiky

Geomorfologické členění:
Systém: Herynský
Provincie: Česká Vysočina
Soustava: Českomoravská soustava

Členění podsoustavy Brněnská vrchovina:
Celek: Boskovická brázda
Podcelek: Oslavanská brázda
Okrsek: Moravskokrumlovská kotlina

Okrsek Moravskokrumlovská kotlina zaujímá jihovýchodní polovinu katastrálního území obce Rybníky. Okrsek leží v jižní části Oslavanské Brázdy a jedná se o sníženinu, kterou protéká řeka Rokytná. V geologickém podloží se nacházejí permokarbonské usazeniny Boskovické brázdy, ruly, granulity, žuly a granodiority brněnského plutonu a některé části jsou pokryty miocenními usazeninami. Leží ve 2. až 3. vegetačním stupni, převládají pole, louky, místy se nacházejí dubové lesíky s příměsí lip, akátů a borovicí.

Členění podsoustavy Českomoravská vrchovina:
Celek: Jevišovická pahorkatina
Podcelek: Znojemská pahorkatina
Okrsek: Hrotovická pahorkatina

Okrsek Hrotovická pahorkatina zaujímá severozápadní polovinu katastrálního území obce Rybníky. Jedná se o úzký pruh ploché pahorkatiny na rozvodí mezi zaříznutými údolími Jihlavy a Rokytné. Okrsek je tvořen rulami, granulity s pruhy amfibolů, hadců a ostrůvkovitě se vyskytujícími neogenními mořskými usazeninami. Leží ve 2. až 3. vegetačním stupni, je málo zalesněn, převládají pole a časté jsou zbytky pastvinných lad.

 

Geologie

Na území obce Rybníky se rozprostírá velké množství hornin. Západní části dominují metamorfované horniny (migmatit až ortorula), ve východní části se nachází ostrůvek granulitu. Zbytek území je pokryt sedimentárními nezpevněnými horninami (jíly, prachovité jíly, písky, štěrky, spraše a sprašové hlíny). V okolí vodních toků se nacházejí nivní sedimenty.


Struktura půdního fondu

Území obce Rybníky je pokryto velkým množstvím půdních typů. Dominují hnědozemě, v okolí Rokytné se nacházejí fluvizemě, na metamorfovaných horninách (západní část a ostrůvek ve východní části) se nacházejí kambizemě, ve východní části se dále nachází ostrůvek černozemě a ostrůvkovitě se na území obce nacházejí také regozemě.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 842,0 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Data obce jsou porovnána s celorepublikovým zastoupením jednotlivých druhů pozemků. Majoritní zastoupení má v zájmovém území orná půda (64,9 %), která zaujímá téměř dvojnásobnou plochu oproti průměru ČR. Srovnatelné zastoupení mají zastavěné plochy a nádvoří (1,5 %), o čtvrtinu nižší zastoupení mají ostatní plochy (7,1 %), vodní plochy (1,5 %) a zahrady (1,5 %). Dvojnásobné zastoupení mají vinohrady (0,5 %), o třetinu menší zastoupení mají lesní pozemky (21,4 %), pětinové zastoupení mají ovocné sady (<0,1 %) a téměř desetinové zastoupení proti průměru ČR mají trvalé travní porosty (1,5 %).

Využití pozemků v obci Rybníky (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Zemědělská půda celkem 576,1 ha 68,4 %
  Orná půda 546,1 ha 64,9 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinohrady 3,8 ha 0,5 %
Zahrady 12,9 ha 1,5 %
Ovocné sady 0,7 ha <0,1%
Trvalý travní porost 12,6 ha 1,5 %
Nezemědělská půda celkem 256,9 ha 31,6 %
  Lesní pozemky 180,4 ha 21,4 %
Vodní plochy 12,5 ha 1,5 %
Zastavěná plocha a nádvoří 12,8 ha 1,5 %
Ostatní plochy 60,2 ha 7,1 %
Celková výměra katastrálního území 842,0 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Na území obce Rybníky je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 501 - 550 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území severní část území obce do klimatické oblasti MT11 a pruh v jižní části do teplé klimatické oblasti T2.

Mírně teplá klimatická oblast MT11 se vyznačuje mírně teplým a krátkým jarem a podzimem, léto je dlouhé, teplé a suché a zima je mírně teplá, velmi suchá a krátká s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 550–650 mm, počet dní se srážkami nad 1 mm je 90–100, průměrné roční teploty jsou mezi 7–8 °C a počet dnů se sněhovou pokrývkou je 50–60.

Teplá klimatická oblast T2 se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým s mírným přechodným obdobím a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou a velmi krátkou dobou trvání sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 500–600 mm s počtem dní se srážkami nad 1 mm 90–100 dní, průměrné roční teploty jsou okolo 8–9 °C, počet dnů se sněhovou pokrývkou je 40–50.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT11 a T2

Charakteristika T2 MT11
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 140 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50