Povodňový plán obce RybníkyCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci projektové dokumentace akce byla stanovena hodnota indikátoru „Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním“ na území obce Rybníky na 70 obyvatel. V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že je ohroženo 53 nemovitostí, ve kterých aktuálně pobývá 127 osob, z toho 18 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP)12 v těchto objektech pobývá krátkodobě. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.  Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci.
Část budov na území obce je ohrožena přirozenou povodní z Rokytné - jedná se o budovy v jižní, západní a východní části obce.
Některé budovy jsou ohroženy přívalovými povodněmi - objekty u Návesního rybníka a domy v severozápadní části obce.
Ohrožené objekty na území obce Rybníky - agregované

Mapa ohrožených objektů)

Ohrožené objekty na území obce Rybníky s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází čistírna odpadních vod, která by mohla být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území obce Rybníky
Kontaminovaná místa na území obce Rybníky

Ohrožené ohrožující  objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Rybníky.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Rybníky u předsedy povodňové komise obce.