Povodňový plán obce NásedlovicePřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Obec Násedlovice byla v minulosti zasažena řadou povodní. K nejvýznamnějším došlo v letech 1970, 2010 a 2014. Vždy se jednalo o přívalové povodně v důsledku proudění vody z okolních polí při přívalových deštích. Před vybudováním nové dešťové kanalizace docházelo též k jejímu zahlcení a vylití vody. Tato voda pak proudila údolnicí a ohrožovala objekty v obci. Také pravidelně dochází k transportu ornice a k její koncentraci, ve vrstvě mocné až několik cm, na silnici III/41923 a v jejím okolí. V několika případech se voda z přívalových srážek též přelila přes zmíněnou komunikaci a došlo k vyplavení sklepů několika přilehlých objektů.  
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Násedlovice, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry,

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 Historické povodně

Povodeň 1970
K největší povodni v obci došlo dne 9. 6.1970 okolo 17 hodiny. Průtrž mračen, která postihla 22 obcí na Ždánicku a Kyjovsku trvala přibližně 3 hodiny. Její následky byly katastrofální především v Šardicích a Kyjově, kde byly oběti na životech. Pamětníci této události v obci Násedlovice uvádějí, že na Trkmance voda dosahovala až po zástavbu nad silnicí na Želetice a vnikla do sklepů níže položených domů. Zhruba do metrové výše byly zaplaveny obytné budovy a hospodářská stavení v lokalitě Haltýř a zaplaveny byly také, dnes již zrušené skleníky v areálu Zemědělského učiliště Kyjov.
Povodeň 2010 a 2014
V těchto letech došlo v důsledku přívalových dešťů k zrychlenému povrchovému odtoku z okolních zemědělských pozemků. Vzhledem k dispozicím terénu se odtok koncentroval přímo v obci. Za takovéto situace nebyla dešťová kanalizace schopna pojmout množství vody a došlo k vylití vody.