Povodňový plán obce NásedloviceCharakteristika zájmového území

Obec Násedlovice se nachází v kopcovitém terénu Kyjovské pahorkatiny v SO ORP Kyjov v Jihomoravském kraji. K 1. 1. 2023 bylo v obci evidováno 886 obyvatel. Rozloha obce je 1 307,7 ha.

Intravilán obce se rozkládá na svahu kopce, který spadá jihovýchodním směrem až ke korytu Trkmanky. Horní část obce leží na hřbetu kopce, tvořícím rozvodnici dílčích povodí Spáleného potoka a bezejmenného PP Trkmanky.

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní karpaty, subprovincie Vnější Západní Karpaty. Území obce Násedlovice pak dále řadíme do oblasti Středomoravské Karpaty, celku Kyjovská pahorkatina, podcelku Mutěnická pahorkatina a okrsku Krumvířská pahorkatina.

Krumvířská pahorkatina je členitá pahorkatina o rozloze 73,49 km2, tvořená převážně paleogenními jílovci a pískovci ždánické jednotky vnějšího flyše. Vyznačuje se mírně zvlněným povrchem s plošinami, širokými rozvodními hřbety a mělkými rozevřenými údolími. 

Z hlediska geologie tvoří podloží na východě, jihovýchodě, západě a jihozápadě katastru neogenní sedimenty Vídeňské pánve (jedná se o panonské jíly, prachové a křemité písky, dále pak o sarmatské vápnité písky a jíly). Zbývající část tvoří paleogenní flyšová souvrství. Kvartérní sedimenty jsou zde zastoupeny vátými písky, sprašemi a nivními sedimenty. Niva Trkmanky a jejích přítoků je tvořena štěrkovitými a písčitohlinitými sedimenty krytými na povrchu mocnou vrstvou povodňových hlín.

Katastrální území obce Násedlovice

Struktura půdního fondu

Na území obce Násedlovice jednoznačně dominuje půdní typ černozem a jeho variety. Výjimkou je blízké okolí vodního toku Trkmanka a jejích přítoků, kde se vyskytuje černice karbonátová. V severní části území kopíruje tok Spáleného potoka půdní typ fluvizem. Převážnou část území tvoří velké plochy intenzivně využívané jako orná půda. Ta je však z velké části mírně až silně ohrožena vodní erozí. Tato skutečnost se projevuje při přívalových deštích, kdy dochází ke splachům z okolních polí, které ohrožují části obce.

Celková rozloha řešeného území činí 1 307,7 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako zemědělská půda (1 212,5 ha). Ta je tvořena ornou půdou (1 096,3 ha), trvalými travními porosty (11,4 ha), vinicemi (54,3 ha), zahradami (17,0 ha) a ovocnými sady (33,5 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plochy (63,0 ha) a zastavěné plochy a nádvoří (18,6 ha). Vodní plochy se rozkládají pouze na 9,3 ha.

 

Využití pozemků v obci Násedlovice (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

 Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1 096,3 ha 83,8 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 54,3 ha 4,2 %
Zahrady 17,0 ha 1,3 %
Sady 33,5 ha 2,6 %
Trvalé travní porosty 11,4 ha 0,9 %
Lesní půda 4,3 ha 0,3 %
Vodní plochy 9,3 ha 0,7 %
Zastavěné plochy 18,6 ha 1,4 %
Ostatní plochy 63,0 ha 4,8 %
Celková výměra k.ú. 1 307,7 ha 100%


Klimatické charakteristiky

Z hlediska klimatu spadá území obce do teplé oblasti. Tato oblast se vyznačuje mírně teplou, suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky a velmi dlouhým, velmi teplým a velmi suchým létem. Typická jsou zde také velmi krátká přechodná období. Z pohledu srážek je patrný mírný rozdíl mezi severní a jižní částí území, kdy severní část je oproti jižní mírně vlhčí.

Na území obce Násedlovice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn je v intervalu 501 - 550 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá převážná část území obce do teplé oblasti T4, část na severním okraji katastru pak do teplé oblasti T2.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí T2 a T4

Charakteristika

T2

T4

Počet letních dnů 50 - 60 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 19 - 20
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 9 - 10
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 9 - 10
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 80 - 90
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 300 - 350
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140 110 - 120
Počet jasných dnů 40 - 50 50 - 60