Povodňový plán obce LeskovecOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Vsetín.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Leskovec.

Osoby na území obce Leskovec budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních může dojít k zneprůjezdnění komunikace III/05741 v úseku od rozcestí Seninka po most přes Senici.
Při dosažení povodňových průtoků Q100 může dojít k dopravnímu omezení na silnici I/57 v severní části katastru obce Leskovec směrem na Ústí a na jižním okraji intravilánu obce, kdy může být zatopen most u hřiště vedoucí přes Senici.
Problémový je také úsek místní komunikace v severní části katastru obce na pravém břehu Senice u č. p. 211, 144, 69, 167, 35 a 110, který byl v minulosti povodní poničen. Jedná se o úsek dlouhý přibližně 500 metrů, začínající u mostu přes Senici u č. p. 109 a vedoucí severním směrem k hranici s katastrálním územím Ústí. V případě poškození vozovky lze využít objízdnou trasu vedoucí na sever do Ústí, kde se místní komunikace napojuje na I/57 směřující zpátky do Leskovce.
Při povodních z přívalových srážek mohou být ohroženy místní komunikace v intravilánu obce. Jedná se o ty části místních komunikací, podél nichž tečou vodní toky Petráčovský potok, Snozový potok a dva bezejmenné levostranné přítoky Senice. Vybřežení těchto vodních toků může být způsobeno zejména ucpáním mostků, lávek a propustků na místních komunikacích.
Petráčovský potok - dopravní uzavírka se předpokládá na úseku místní komunikace v délce cca 160 metrů od č. p. 148 po č. p. 68. V případě zatopení místní komunikace u č. p. 75 a 68 se dá použít objízdná trasa vedoucí k č. p. 184.
Snozový potok - dopravní uzavírka se předpokládá v celé délce místní komunikace od podjezdu pod železniční tratí po č. p. 132. Zde však došlo ke zpevnění místní komunikace a ke snaze eliminovat následky přívalových povodní.
Levostranný přítok Senice v 3.05 km - dopravní uzavírka může vzniknout v úseku místní komunikace dlouhém cca 100 metrů od čp. 77 po č. p. 103 a následně na další místní komunikaci u č. p. 196 a č. p. 61.
Bezejmenný vodní tok (levostranný přítok Senice) - zde může dojít k ohrožení místní komunikace v úseku dlouhém cca 110 metrů od č. p. 6 po č. p. 104.

V případě zatopení místní komunikace u č. p. 144, 167 atd. lze využít objízdnou trasu vedoucí na sever do katastru obce Ústí, kde uhýbá na západ a následně se napojuje na I/57 vedoucí na jih zpět do Leskovce.
V případě přívalových povodní na Petráčovském potoce a následném vybřežení u č. p. 148 až 75 lze využít objízdnou trasu vedoucí na I/57 okolo č. p. 184.
Dopravní omezení na území obce Leskovec
Objízdné trasy na území obce Leskovec

Dopravní omezení  a objízdné trasy  v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.