Povodňový plán obce LeskovecCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Leskovec je při povodni ohrožováno zhruba 57 budov, které trvale obývá přibližně 55 obyvatel, z toho 9 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.
Do ohrožené oblasti spadají také 2 průmyslové areály, a to areály firem KOVAR, a. s. a Sodecia Automotive Polanka, a. s. Při hrozící povodni je potřeba firmy varovat a případně evakuovat, není však obcí zajištěno náhradní ubytování, jelikož zaměstnanci firem nemají trvalý pobyt v areálu firem.
Ohrožená je i budova obecního úřadu a zároveň kulturního domu, který slouží jako evakuační zařízení. V případě ohrožení této budovy je pro nouzové ubytování určena budova ZŠ a MŠ Leskovec.
Na pravém břehu Senice se nachází také cca 13 chatek, kde nemají vlastníci trvalý pobyt, ale zdržují se tam kvůli rekreaci. I zde je potřeba občany varovat a případně evakuovat.
Ohrožené objekty na území obce Leskovec - agregované

Ohrožené objekty na území obce Leskovec s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce Leskovec se nachází jeden významný ohrožující objekt, který by mohl být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku), a to areál firmy KOVAR, a. s. Firma se zabývá výrobou ocelových kontejnerů, rámů a jiných konstrukcí, v areálu se nachází mimo jiné svařovny či lakovny, které mohou být zdrojem ohrožení.
Ohrožující objekty na území obce Leskovec
Kontaminovaná místa na území obce Leskovec

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Leskovec.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Leskovec u předsedy povodňové komise obce.