Povodňový plán obce LeskovecCharakteristika zájmového území

Obec Leskovec leží ve východní části Zlínského kraje ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín. Katastrální území sousedí s katastry obcí Valašská Polanka, Seninka, Lhota u VsetínaÚstí u Vsetína a Hovězí. V obci bylo ke dni 1. 1. 2022 evidováno 635 obyvatel. Rozloha obce je 985,7 ha. Část katastru na východ od silnice I/57 spadá do CHKO Beskydy.

Obec Leskovec se rozprostírá v údolí vodního toku Senice, které tvoří osu zájmového území v severojižním směru. Údolím vede silnice I. třídy č. 57 (I/57) spojující hraniční přechod Bartultovice na polských hranicích s hraničním přechodem Brumov - Bylnice na hranicích slovenských. Vedle této silnice prochází zájmovým územím také železniční trať č. 280 spojující město Hranice na Moravě se slovenským Púchovem.

Katastrální území obce Leskovec

Katastrální území obce Leskovec

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky 

Katastr obce Leskovec spadá do provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější Západní Karpaty, podsoustavy Moravsko-slovenské Karpaty a celků Javorníky na východ od vodního toku Seninka a Vizovická vrchovina na západ. Oba celky se dále dělí na několik podcelků a okrsků, do zájmového území spadají podcelky Zlínská vrchovina (Vizovická v.) a Rázocká hornatina (Javorníky) a okrsky Seninecká vrchovina (Zlínská v.) a Veřečenská pahorkatina s Luženskou vrchovinou (Rázocká hornatina).

Okrsek Seninecká vrchovina je členitou vrchovinou s rozlohou 65,21 km2. Je tvořená převážně flyšovými jílovci, jedná se o erozně denudační povrch úzkých rozvětvených hřbetů a hluboce zařezaných údolí vzniklý v úzké závislosti na strukturně litologických vlastnostech skalního podloží. Nejvyšším bodem je Vartovna (651 m n. m.). V území se vyskytuje 3. a 4. vegetační stupeň, 60 % území je zalesněno zejména smrkovými porosty. 

Veřečenská pahorkatina je pahorkatina s rozlohou 12,99 km2, v jejíž ploše se nacházejí hluboká údolí přítoků Vsetínské Bečvy a Senice. Nejvyšším bodem je vrch Jahodný (609,8 m n. m.), 60 % území je zalesněno a převažují smrkové porosty.

Okrsek Luženská vrchovina je zaobleným hřbetem s rozlohou 20,18 km2, který je tvořen flyšovými jílovci a pískovci. Typická jsou zde široce rozevřená údolí. Vyskytuje se zde 4. a 5. vegetační stupeň a při úpatích svahů jsou časté pastviny a louky.

Zájmové území obce Leskovec je tvořeno primárně flyšem, tedy střídajícími se pískovci a jílovci, které patří do magurské skupiny flyšového pásma tvořícího moravská karpatská pohoří. Svahy jsou rozbrázděny výraznými koryty krátkých vodních toků a stržemi, které jsou vyplněny sedimenty kvartérního stáří. Fluviální sedimenty se také nachází v hlavním údolí vodního toku Senice.

V oblasti na prudkých svazích a zejména na flyších bývají často svahové nestability. Jinak tomu není i na území obce Leskovec. Aktivní sesuvy se nachází v lesích, kde neohrožují zástavbu, pár jich je však zaznamenáno na jižním svahu vrcholu Strakov v jihozápadní části území, které ohrožují silnici 3. třídy (III/05741) mířící do obce Seninka. Dále se v katastru nachází několik sesuvů uklidněných či dočasně uklidněných.

Nadmořská výška území kolísá mezi 364 a 618 m n. m., nejvyšší převýšení je přibližně 250 metrů, katastrální území má tedy charakter členité vrchoviny. Nejvyšší bod je Snoz v jihovýchodní části území a měří 618 m n. m., nejníže se nachází koryto vodního toku Senice, když opouští zájmové území v nadmořské výšce 364 m. 

sesuvy

Svahové nestability v katastrálním území obce Leskovec (tmavě šedá - dočasně uklidněné svahové nestability, světle šedá - uklidněné s. n., růžová - aktivní s. n.)

Struktura půdního fondu

Lesní porosty zájmového území se vyvinuly na mesobazických kambizemích. Louky a pole v nižších polohách leží na kambizemích modálních či slabě oglejených. Ve vlhčích stržích a údolích menších vodních toků se nachází kambizemě slabě či silně oglejené. V hlavním údolí vodního toku Seninka a ve výraznějších údolích jejích přítoků je vyvinuta fluvizem glejová.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 985.7 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (556.9 ha) a trvale travní porosty (221.2 ha). Zbytek plochy tvoří orná půda (101.5 ha), ostatní plochy (71.4 ha), vodní plochy (12.8 ha), zahrady (11.3 ha) a zastavěné plochy (10.7 ha).

Využití pozemků v obci Leskovec (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha [ha] Zastoupení [%]
Orná půda 101.4 10.3
Zahrady 11.4 1.2
Trvalé travní porosty 221.1 22.4
Lesní půda 556.9 56.5
Vodní plochy 12.8 1.3
Zastavěné plochy 10.7 1.1
Ostatní plochy 71.3 7.2
Celková výměra k.ú. 985.7 100

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Leskovec je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 801 - 1 000 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá většina zájmového území do klimatické oblasti MT2, pouze nejvyšší polohy v jihovýchodním cípu území patří již do chladné oblasti CH7. Mírně teplá klimatická oblasti MT2 se vyznačuje krátkým, mírně chladným a mírně vlhkým létem, normálně dlouhou chladnou zimou se sněhovou pokrývkou a krátkým a mírným přechodným obdobím (jaro a podzim).

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT2 a CH7

Charakteristika MT2 CH7
Počet letních dnů 20 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 4 - 6
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 15 - 16
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 - 500 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 100 - 120
Počet zamračených dnů 150 - 160 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50