Povodňový plán obce Loučná nad DesnouOdtokové poměry

Vodní toky Desná a Hučivá Desná mají na území obce Loučná nad Desnou (v místních částech Rejhotice, Přemyslov a Kouty nad Desnou) oficiálně stanovené záplavové území. Vodní tok Desná v úseku 0,0 - 37,090 ř. km a Hučivá Desná v úseku 0.0 - 5.14 ř. km. Záplavové území bylo vyhlášené Krajským úřadem Olomouckého kraje, nabývá platnosti od 5. 1. 2010 (č. j. KUOK 552/2010). Pro vodní tok Desná v části Rejhotice bylo záplavové území změněno (došlo k aktualizaci aktivní zóny záplavového území)  od 14. 5. 2014 (č. j. KÚOK 43171/2013) v úseku mezi ř. km 29,522 a ř. km  30,280. 
Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Rozvodnění malých toků má při dlouhotrvajících deštích za následek i zvýšení hladiny Desné. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů.

Mapa povodňového nebezpečí na území místních částí Kociánov, Rejhotice a Kouty nad Desnou

Mapa povodňového ohrožení na území místních částí Kociánov, Rejhotice a Kouty nad Desnou

Odtokové poměry dále ovlivňují:

 • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů
 • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
 • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných toků ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
 • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
V obci Loučná nad Desnou je několik míst omezující odtokové poměry. Více viz Přirozená povodeň - Historické povodně. 

Při terénním průzkumu koryt vodních toků na území obce Loučná nad Desnou bylo identifikováno několik kritických míst omezující odtokové poměry, z nichž nejkritičtější jsou:
 • Most u průmyslového areálu (Rejhotice), tok Desná ř. km 28,817
 • Most pod zámeckým parkem (Filipová), tok Desná ř. km 26,223 
Místa omezující odtokové poměry na území obce Loučná nad Desnou

Místa omezující odtokové poměry v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


 Místa omezující odtokové poměry

 


Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Na území obce Loučná nad Desnou bylo stanoveno místo, které je ohroženo přívalovou povodní - v místní části Rejhotice může dojít k přívalovým povodním z luk a polí.  
Místa ohrožená přívalovou povodní na území obce Loučná nad Desnou

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívající plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívající plochy (>=3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (>=40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry, a to velikost přispívající plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívající plochy (>=5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000. 

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území obce Loučná nad Desnou metodou kritických bodů

Na území obce Loučná nad Desnou byly stanoveny dva kritické body. Jejich charakteristika je uvedena v následující tabulce.

Charakteristika kritických bodů na území obce Loučná nad Desnou

Kritický bod Průměrný sklon Podíl orné půdy Plocha povodí kritického bodu
41 006 983 29,530 % 0,000 % 517,490 ha
41 005 406 28,042 % 0,000 % 716,030 ha

Identifikace odtokových linií s přispívající plochou povodí > 5 ha

V rámci projektu "Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice" byla vytvořena mapová kompozice odtokové poměry, z níž je čerpáno v následujícím grafickém výstupu. Jedná se o identifikaci odtokových linií (dráhy přímého povrchového odtoku) s přispívající plochou povodí > 5 ha. Tyto odtokové linie mohou dát za vznik soustředěnému povrchovému odtoku, který může způsobit škody na území obce Loučná nad Desnou. Odtokové linie nezohledňují aktuální využití pozemků ani jiné skutečnosti, které mají vliv na přerušení soustředěného povrchového odtoku.

Odtokové linie s plochou sběrného povodí > 5 ha v intravilánu obce Loučná nad Desnou

Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje hlídková služba, jež předává informace hlásné službě. Hlásná služba následně informuje správce toku. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým Hydrometeorologickým ústavem, se vodní toky na území obce řadí mezi kritické. V období mrazu, ale taktéž v období tání je kritický úsek na řece Desné mezi ř. km 32,3 - 32,5 v Koutech nad Desnou u lesní školky. Pouze v období mrazu je pak kritický úsek toku Desné mezi ř. km 29,2 - 30,4 v Rejhoticích na jezové zdrži. Mimo tyto úseky je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryta vodotečí. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích. 
Místa výskytu ledových jevů na území obce Loučná nad Desnou

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

 • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku.
 • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům.
V části Rejhotice se nachází horní a dolní nádrž Dlouhé Stráně a PVE

VD DLOUHÉ STRÁNĚ – HORNÍ A DOLNÍ HRÁZ
 • přehrada III. kategorie
 • přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně
 • instalovaný výkon 650 MW
 • nádrže nejsou využívány k vodohospodářským ani jiným účelům
 • Horní (13,85 ha) a dolní nádrž (11,1 ha)
 • provozovatelem obou nádrží je ČEZ - VE
 • VD pozůstává z: dolní nádrže situované v km. 37,94 toku Desné, horní nádrže situované na vrcholku Dlouhé Stráně, 2 spojovací podzemní odpadní tunely o vnitřním průměru 5,2 m
Kousek od dolní nádrže se nachází PVE, kde je provozovatelem také ČEZ - VE.
Seznam významných vodních děl ovlivňujících odtokové poměry na území obce Loučná nad Desnou

Vodní díla v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 Protipovodňová opatření

Na území obce Loučná nad Desnou se nenachází žádná protipovodňová opatření, avšak obec Loučná nad Desnou ve spolupráci s Povodím Moravy, s. p. spolupracuje na předcházení povodňovým situacím. Proběhla zde revitalizace koryt vodních toků, bylo provedeno vykácení dřevin, které by mohly bránit průtoku vody v korytě Desné. Dále se jedná o revitalizaci koryta Desné v Rejhoticích.

Zpráva o činnosti Povodí Moravy, s. p. (dále jen PM) v oblasti působnosti obce Loučná nad Desnou.

V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace „Desná, Loučná – Kouty nad Desnou, oprava kamenných stupňů“. Tato projektová dokumentace obsahovala sedm stavebních objektů a byla rozfázována do čtyř let. V letech 2018 - 2020 bylo rekonstruováno pět kamenných stupňů. V dubnu roku 2021 byla zahájena rekonstrukce posledních dvou stupňů nad soutokem s Hučivou Desnou. V roce 2021 byly zadány tři projektové dokumentace, které řešily opravy majetku PM v korytě Desné, který byl poškozen povodňovými průtoky v červenci 2020. Projekční práce probíhaly celým intravilánem obce Loučná nad Desnou, včetně jejich místních částí. Úsek lze vymezit silničním mostem Filipová – Velké Losiny a silničním mostem v místě odbočení na PVE Dlouhé Stráně.

V roce 2021 již došlo i k samotné realizaci některých stavebních objektů. V rámci stavby došlo i ke kácení vybraných dřevin na břehových hranách koryta řeky Desné a to zejména z důvodu kolize se stavbou nebo potřeby přístupů. V roce 2022 byly dokončeny zbylé úseky. I nadále bude probíhat pravidelná údržba koryta zaměstnanci PM, která bude spočívat především v sečení koryt vodních toků, odstraňování náletů a likvidaci invazivních rostlin. Celkový finanční náklad vynaložený PM v rámci obce Loučná nad Desnou a přilehlých místních částí v období 2017 - 2021 činil bezmála 50 mil. Kč bez DPH.

 

Obec Loučná nad Desnou se rovněž snaží o zadržení vody v krajině a přírodě blízká protipovodňová opatření v katastru obce.

Protipovodňová opatření na území obce Loučná nad Desnou